Ład przestrzenny

Ład przestrzenny – jest więc pożądanym stanem zagospodarowania przestrzeni (elementów
w niej występujących i relacji między nimi), w którym funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa przebiega w sposób optymalny (racjonalny społecznie i efektywnie kosztowo)
z możliwie najmniejszą ilością konfliktów między różnymi podmiotami i nie prowadzi do
degradacji środowiska przyrodniczego. Stan też nie jest zależny tylko od działań
pojedynczego podmiotu funkcjonującego w danym miejscu (np. właściciela budynku czy
działki, przedsiębiorstwa), lecz raczej efektem współzależnych i wzajemnie skorelowanych
działań wielu podmiotów. Rolą samorządowych władz jednostki terytorialnej jest zatem
koordynacja i regulacja działalności pojedynczych podmiotów, tak aby dążenie pewnych
wartości wspólnych dla społeczności lokalnej, regionalnej czy państwa (np. Wartości
przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych). Problemem jest wskazanie możliwości,
wybór narzędzi kształtowania ładu przestrzennego i ich skuteczne wykorzystywanie w
praktyce zarządzania rozwojem określonej jednostki terytorialnej.

Comments are closed.