Metody obliczania wartości celnej:

Metody wartości celnej:

1. Metoda wartości transakcyjnej.
Wartość celna towaru – jest to wartość transakcyjna, czyli cena faktycznie zapłacona lub na-leżna za sprzedany towar na polskim obszarze celnym.

2. Metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych.
Chodzi tutaj o wartość identycznego towaru sprzedanego i wprowadzonego na polski obszar celny, w tym samym lub zbliżonym czasie, co towary, dla których ustalono wartość celną. Towar identyczny to towar wytworzony w tym samy m kraju i będący takim samym towa-rem, włączając w to również cechy fizyczne towaru. W celu ustalenia tej wartości konieczne jest odniesienie się do wartości transakcyjnej identycznego towaru sprzedawanego na tym samym poziomie (hurtownia – hurtownia).

3. Metoda wartości transakcyjnej towarów podobnych.
Za wartość celną, przyjmuje się wartość transakcyjną podobnego towaru sprzedawanego na polskim obszarze celnym, w tym samym czasie lub czasie zbliżonym , co towar dla którego ustalona jest wartość celna. Towarem podobnym jest towar wytworzony w tym samym kraju. Nie jest on podobny pod każdym względem ale posiada cechy podobne i podobny skład mate-riałowy. Towary te pełnią tą samą funkcję i są handlowo zamienne. Czynnikami uwzględnia-jącymi przy podobieństwie towarów, są :
• jakość towaru,
• znak towarowy,
• renoma posiadana przez towar.

4. Metoda ceny jednostkowej zwana metodą dedukcyjną.
Wartość celną towaru występującego w obrocie za granicą, można ustalić na poziomie ceny jednostkowej towaru przywożonego bądź identycznego lub podobnego sprzedawanego na polskim obszarze celnym w największych zbiorczych ilościach i transakcjach między niepo-wiązanymi ze sobą osobami, w tym samym lub zbliżonym czasie, nie przekraczającym 90 dni od dnia przywozu towaru. Cenę jednostkową towaru pomniejsza się o:
• marżę – narzut stosowany na polskim obszarze celnym,
• zyski i wydatki związane ze sprzedażą,
• koszty transportu,
• koszty ubezpieczenia,
• opłaty manipulacyjne związane z załadunkiem po przywozie towaru na polski obszar celny,
• należności celne przywozowe,
• inne opłaty pobierane na polskim obszarze celnym.

5. Metoda wartości kalkulacyjnej.
Wartość celna towaru w tym przypadku jest ustalona jako suma następujących elementów:
• koszt lub wartość materiałów produkcji bądź innych procesów zastosowanych przy wytworzeniu importowanego towaru,
• zysk i koszty ogólne – koszty transportu, ubezpieczenia, opłaty manipulacyjne, opłaty związane z załadunkiem transportu.

6. Metoda tzw. Ostatniej szansy
Jeżeli wartość celna towaru importowanego nie może być ustalona na podstawie wartości transakcyjnej, wartości transakcyjnej towarów podobnych, cenie jednostkowej towarów sprzedawanych w Polsce bądź wartości kalkulacyjnej wówczas jest ona ustalana na podstawie danych dostępnych na polskim obszarze celnym z zastosowanie środków zgodnych z zasa-dami i ogólnymi przepisami.

Comments are closed.