Miejsca uznaniowe

Miejsca uznaniowe mogą powstać na wniosek zainteresowanego podmiotu w przypadku, gdy zachodzą szczegółowe okoliczności np. znaczne oddalenie od oddziałów celnych przy jednoczesnym braku uzasadnienia ekonomicznego.

Warunki wyznaczania bądź uznania takich miejsc:
• miejsca takie muszą zapewnić warunki gwarantujące nienaruszalność jak również toż-samość znajdujących się tam towarów,
• miejsca te muszą spełnić odpowiednie warunki techniczne,
• muszą zapewnić możliwość przeprowadzania kontroli celnej,
• miejsce to musi być oznaczone tablicą informacyjną,
• miejsce to powinno być oddzielone od pozostałego terenu,
Powstanie takich miejsc musi mieć uzasadnienie płynące z:
• umów międzynarodowych, ważnego interesu państwowego,
• ważnych względów społecznych jak również społecznych,
• braku technicznych możliwości dostarczenia towarów do urzędu celnego,
• właściwości towaru,
• sprawowania dozoru celnego,

Każdy podmiot, który chce uzyskać pozwolenie na uznanie lub wyznaczenie takiego miejsca musi taki wniosek umotywować wskazując na jedną z wyżej wymienionych przesłanek. Wniosek taki należy złożyć do Dyrektora Izby Celnej, właściwego ze względu na lokalizację miejsca, w którym towarom będzie nadawane przeznaczenie celne.

Wniosek taki powinien zawierać:
• imię i nazwisko lub nazwę organizacji,
• adres lub miejsce siedziby,
• REGON,
• NIP,
• wskazanie czynności przewidzianych przepisami prawa celnego, które będą dokony-wane w miejscu uznaniowym lub wyznaczonym,
• wskazanie przeznaczeń celnych,

Oprócz wniosku muszą być złożone następujące dokumenty:
• dokument potwierdzający prowadzenie działalność gospodarczej,
• dokument potwierdzający REGON i NIP,
• dokument potwierdzający zgłoszenie do VAT-u,
• oświadczenie o braku obowiązku płacenia podatku VAT,
• dokument potwierdzający tytuł prawny do użytkowania mienia lub też inny dokument, który zezwala na korzystanie z tego miejsca,
• szczegółowy opis miejsca oraz jego plan sytuacyjny,
• opis warunków, które mają zapewnić nienaruszalność i tożsamość towarów,
• określenie sprzętu i wyposażenia takiego miejsca,

Dokumenty te muszą być złożone oryginalnych, potwierdzonych kopiach, muszą zawierać aktualne dane na dzień złożenia wniosku. Decyzję o uznaniu lub wyznaczeniu miejsca wydaje się na okres 2 lat. Każde miejsce uznaniowe lub wyznaczone posiada swój numer identyfika-cyjny. Numer identyfikacyjny zbudowany jest w następujący sposób:
• dwie pierwsze litery oznaczają sygnaturę kraju,
• następne 6 cyfr to kod Izby Celnej,
• dwie kolejne litery miejsce statutu,
• kolejne cztery to wyróżnik miejsca wyznaczonego lub uznaniowego znajdującego się na terenie właściwości danej Izby Celnej,

Comments are closed.