Klasyfikacja giełd:

Klasyfikacja giełd:
1. Ze względu na przedmiot obrotu:
 towarowe
 usług
• frachtowe – na tych giełdach są ustalane stawki i kontrakty przewozowe,
• ubezpieczeniowe – na tych giełdach handluje się kontraktami, których przedmiotem są premie ubezpieczeniowe,
 pieniężne – początkowo na giełdach pieniężnych obracano kruszcami szlachetnymi oraz monetami, obecnie przedmiotem transakcji są papiery wartościowe
• papierów wartościowych – miejsce spotkań osób pragnących dokonać poprzez pośredników finansowych (maklerów […]

Ordynacja podatkowa określa podstawowe zasady obowiązujące w postępowaniu administracyjnym.

Ordynacja podatkowa określa podstawowe zasady obowiązujące w postępowaniu admi-nistracyjnym. Jest ich 11:
1. Zasada praworządności – art. 120; mówi, że organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa.
2. Zasada zaufania obywateli (do organów celnych, podatkowych) – art.121 §1; postępowa-nie celne powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów celnych […]

Miejsca uznaniowe

Miejsca uznaniowe mogą powstać na wniosek zainteresowanego podmiotu w przypadku, gdy zachodzą szczegółowe okoliczności np. znaczne oddalenie od oddziałów celnych przy jednoczesnym braku uzasadnienia ekonomicznego.
Warunki wyznaczania bądź uznania takich miejsc:
• miejsca takie muszą zapewnić warunki gwarantujące nienaruszalność jak również toż-samość znajdujących się tam towarów,
• miejsca te muszą spełnić odpowiednie warunki techniczne,
• muszą zapewnić możliwość przeprowadzania kontroli […]

Przedstawicielem przed organami celnymi może być:

Przedstawicielem przed organami celnymi może być:
• agent celny,
• adwokat,
• radca prawny,
• doradca podatkowy,
i jest to katalog zamknięty.
Postępowanie celne może się toczyć w organach celnych jak i również w miejscach uznanych lub wyznaczonych przez organ celny w zakresie ich specyfikacji. Na mocy art. 38 ust. 1 lit. a Kodeksu Wspólnotowego towar wprowadzony na polski obszar celny powinien zostać bez-zwłocznie przywieziony […]

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie może dokonać skreślenia z listy agentów celnych w następujących przypadkach

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie może dokonać skreślenia z listy agentów celnych w następujących przypadkach:
• śmierć agenta celnego,
• naruszenia któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków,
• w przypadku nie wykonywania zawodu agenta celnego przez okres co najmniej 5 lat,
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zniknęły nam agencje celne, które zostały zastą-pione osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej […]

W art. 130-132 Ordynacja Podatkowa jest zapisane, iż pracownik Urzędu Celnego pod-lega wyłączeniu od załatwiania spraw dotyczących prowadzenia postępowania celnego jeśli:

W art. 130-132 Ordynacja Podatkowa jest zapisane, iż pracownik Urzędu Celnego pod-lega wyłączeniu od załatwiania spraw dotyczących prowadzenia postępowania celnego jeśli:
• pracownik Urzędu Celnego jest stroną,
• stroną jest małżonek lub rodzeństwo
wyznacza się w tedy inny organ celny.
• jeśli był świadkiem lub biegłym w danej sprawie,
• jest przedstawicielem stron,
• jeśli osoba ta brała udział w wydaniu zaskarżonej decyzji,
• zaistniały okoliczności w związku […]

W celu ustalenia wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za importowany towar dodaje się:

W celu ustalenia wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za importowany towar dodaje się:
• koszty prowizji,
• pośrednictwo,
• pojemników,
jeśli są one traktowane łącznie z towarem, wartość dostarczonych przez kupującego towarów i usług nieodpłatnych po obniżonej cenie do użytku związanego z produkcją czy też sprzedażą przywożonych towarów (materiały, komponenty, narzędzia, matryce, formy, prace technicz-no-inżynieryjne, […]

Przez powiązanie kupującego i sprzedającego, należy rozumieć następujące zależności istniejące pomiędzy tymi osobami:

Przez powiązanie kupującego i sprzedającego, należy rozumieć następujące zależności istniejące pomiędzy tymi osobami:
1. Jedna z osób jest urzędnikiem, dyrektorem lub członkiem organu zarządzającego bądź kontrolnego drugiej osoby.
2. Osoba kupująca i sprzedająca są prawnie uznanymi wspólnikami prowadzącymi działal-ność gospodarczą.
3. Jedna osoba jest pracodawcą drugiej.
4. Jedna z osób bezpośrednio lub pośrednio dysponuje prawem głosu lub udziałem w kapita-le zakładowym akcyjnym, wynoszącym […]

Metody obliczania wartości celnej:

Metody wartości celnej:
1. Metoda wartości transakcyjnej.
Wartość celna towaru – jest to wartość transakcyjna, czyli cena faktycznie zapłacona lub na-leżna za sprzedany towar na polskim obszarze celnym.
2. Metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych.
Chodzi tutaj o wartość identycznego towaru sprzedanego i wprowadzonego na polski obszar celny, w tym samym lub zbliżonym czasie, co towary, dla których ustalono wartość […]

Zgłoszenie celne:

Zgłoszenie celne:
Objecie towaru procedurą celną wymaga zgłoszenia do określonej procedury celnej i zgłosze-nie może być dokonywane przez osobę bezpośrednio zgłaszającą towar jak i przez przedsta-wiciela. Istnieje możliwość wyboru formy zgłoszenia. Jest to forma ustna, pisemna i forma z zastosowaniem elektronicznych środków przekazu danych. Formy ustna i elektroniczna są formami warunkowymi. Zgłoszenie celne musi być złożone […]