Zgłoszenie towaru o objęcie procedurą składu celnego:

Zgłoszenie towaru o objęcie procedurą składu celnego:
Towar może zgłosić osoba posiadająca zezwolenie prowadzenie składu celnego. uprzywile-jowanym do przyjęcia towaru do składu celnego jest korzystający ze składu. Towary które mają być objęte procedurą muszą zostać przedstawione organowi wraz ze zgłoszeniem z poza unii SAT , z UE faktura, specyfikacja. Towar objęty procedurą składu celnego podlega kon-troli […]

Zasady ewidencji towarów w składzie celnym:

Zasady ewidencji towarów w składzie celnym:
W zależności od zakresu działalności określonej w regulaminie, prowadzi się ewidencje za-równo towarów krajowych jak i nie krajowych. Ewidencja taka powinna zawierać:
• liczbą porządkową,
• numer i datę,
• pozwolenie na korzystanie z procedury składu celnego,
• datę wprowadzenia towaru,
• dane wynikające ze zgłoszenia celnego (opis towaru, numer identyfikacyjny, liczbę, rodzaj opakowań, masę netto towarów, wartość celną, pozycję […]

Procedura składu celnego

Procedura składu celnego
Instytucja składu celnego pozwala na stosowanie ułatwień w obrocie towarowym poza karami UE. Składem celnym jest miejsce w którym mogą być składowane towary zgodnie z ustalo-nymi wymogami. Skład celny podlega dozorowi celnemu i kontroli celnej. Procedura składu celnego pozwala na składowanie w składzie celnym towarów nie krajowych które w okresie składowania nie podlegają […]

Procedura uszlachetniania biernego

Procedura uszlachetniania biernego polega na dokonaniu czasowego wywozu towarów krajowych poza obszar UE w celu poddania tych towarów uszlachetnianiu i dopuszczeniu do obrotu produktów powstałych w wyniku uszlachetniania. Omawiając tą procedurę należy zwrócić uwagę na pojęcia jak:
Towary wywożone czasowo – towary, które zostały objęte procedurą uszlachetniania bierne-go. Procesy uszlachetniania biernego to procesy dopuszczone w ramach […]

Procedura przetwarzania pod kontrolą celną

Procedura przetwarzania pod kontrolą celną umożliwia użycie towarów nie krajowych na polskim obszarze celnym w procesach zmieniających ich rodzaj lub stan bez stosowania wo-bec tych towarów środków polityki handlowej oraz umożliwia dopuszczenie produktów po-wstałych w tych procesach do obrotu z zastosowaniem dla nich należności celnych przywo-zowych. Osoba ubiegająca się o uzyskanie pozwolenia na korzystanie z […]

Procedura odprawy czasowej:

Procedura odprawy czasowej:
Została określona w art. 137 – 144 Wspólnotowego Kodeksu Celnego.
Procedura odprawy czasowej pozwala na wykorzystanie na obszarze celnym wspólnoty towa-rów nie wspólnotowych przeznaczonych do powrotnego wywozu bez dokonywania żadnych zmian za wyjątkiem wynikającego ze zwykłego zużycia obniżenia ich wartości z całkowitym lub częściowym zwolnieniem należności celnych przywozowych. Procedura ta jest zaliczana do procedur […]

Stwierdzenie nieważności decyzji – art. 247 ordynacji podatkowej

Stwierdzenie nieważności decyzji – art. 247 ordynacji podatkowej
Trzeba stwierdzić, jeśli:
• decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości,
• decyzja została wydana bez podstawy prawnej,
• decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa,
• decyzja dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzja ostateczną,
• decyzja została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,
• decyzja była niewykonalna w dniu jej wydania i jej […]

Wniosek o zwrot cła powinien zawierać:

Wniosek o zwrot cła powinien zawierać:
• numer i datę pozwolenia na procedury uszlachetniania czynnego,
• wartość celną towarów przywożonych,
• daty i pozycje ewidencji towarów, pod którymi zostały zarejestrowane zgłoszenia,
• nazwę, rodzaj, ilość towarów przywożonych zużytych do wytworzenia przedmiotów kompensacyjnych,
• kwotę cła,
• datę i numer,
• rodzaj dokumentu potwierdzającego pochodzenie produktów kompensacyjnych.
Do wniosku musi zostać dołączone:
• pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania,
• zgłoszenie celne,
• dowód uiszczenia cła.
U C […]

Procedura uszlachetniania czynnego

Procedura uszlachetniania czynnego – została określona w art. 114 – 129 Wspólnotowego Kodeksu Celnego i pozwala ona na poddanie na obszarze celnym wspólnoty jednemu lub większej ilości procesów uszlachetniania. Ten proces musi dotyczyć towarów nie wspólnoto-wych przeznaczonych do pierwotnego wywozu poza obszar celny wspólnoty w postaci pro-duktów kompensacyjnych bez obciążenia tych towarów należnościami […]

Procedury uproszczone.

Procedury uproszczone.
Obecnie kwestię procedury uproszczonej reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 roku w sprawie procedur uproszczonych jak również art. 76 Rozporządzenia Rady EWG z 12 października 1992 roku. Procedura uproszczona pozwala na uproszczenie czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurą celną, czyli upraszcza ona dokonanie zgłoszenia celnego.
Są przewidziane 3 formy tej procedury:
1. Zgłoszenie […]