Pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia ryczałtowego lub generalnego mogą otrzymać osoby, które spełniają następujące wymogi:

Pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia ryczałtowego lub generalnego mogą otrzymać osoby, które spełniają następujące wymogi:
• osoby, które są osobami krajowymi,
• dokonują co najmniej od roku przywozu lub wywozu towarów,
• są podatnikami podatku VAT,
• są podmiotami, których działalnością kierują osoby, które nie zostały skazane za prze-stępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi, papie-rami wartościowymi,
• osoby te nie mają żadnych zaległości z tytułu składek ZUS i podatków stanowiących dochód państwa,
• osobom tym nie zostało cofnięte zezwolenie na stosowanie zabezpieczenia ryczałto-wego / generalnego w okresie 3 lat,
• osoby te musza przedłożyć pozytywną opinię banku o sytuacji finansowej,

Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu w gotówce lub w postaci gwarancji lub dokumentów przewidzianych w dokumentach międzynarodowych. Depozyt w gotówce składa się w walucie polskiej. Również za depozyt w gotówce uważa się potwierdzony czek jak również inny dokument mający wartość płatniczą. W formie gwarancji gwarantem może być osoba trzecia mająca siedzibą w kraju. Wykaz gwarantów jest ustalony w drodze rozporządzenia i takim gwarantem mogą być np. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe.

Comments are closed.