Procedura odprawy czasowej:

Procedura odprawy czasowej:

Została określona w art. 137 – 144 Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

Procedura odprawy czasowej pozwala na wykorzystanie na obszarze celnym wspólnoty towa-rów nie wspólnotowych przeznaczonych do powrotnego wywozu bez dokonywania żadnych zmian za wyjątkiem wynikającego ze zwykłego zużycia obniżenia ich wartości z całkowitym lub częściowym zwolnieniem należności celnych przywozowych. Procedura ta jest zaliczana do procedur celnych zawieszających. Na jej stosowanie wymagane jest zezwolenie. We wnio-sku musza być określone towary, które zostały przywiezione, sposób i miejsce wykorzystania towarów, proponowany termin objęcia procedurą, podane środki rozpoznawcze towaru, dołą-czony cel przywozu towaru. Procedurę odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła, stosuje się wobec towarów ujętych w specjalnym wykazie opracowanym przez Ministra Fi-nansów (ogłoszonym w Dzienniku Ustaw w drodze rozporządzenia).

Do tych towarów zaliczamy:
• towary przeznaczone na targi, wystawy,
• materiały reklamujące turystykę,
• towary do usuwania skutków katastrof,
• rzeczy osobistego użytku w celach sportowych,
• towary medyczne.

Procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła dotyczy towarów, które są własnością osób z poza wspólnoty i nie mogą korzystać z całkowitego zwolnienia od cła. Za-stosowanie odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła oznacza powstanie obo-wiązku zapłacenia cła w wysokości obliczanej w następujący sposób: za każdy miesiąc trwa-nia procedury uiszcza się 3 % cła jakie zostałoby pobrane gdyby towar dopuszczono do obro-tu w dniu, w którym został objęty odprawą czasową.

Comments are closed.