Procedura przetwarzania pod kontrolą celną

Procedura przetwarzania pod kontrolą celną umożliwia użycie towarów nie krajowych na polskim obszarze celnym w procesach zmieniających ich rodzaj lub stan bez stosowania wo-bec tych towarów środków polityki handlowej oraz umożliwia dopuszczenie produktów po-wstałych w tych procesach do obrotu z zastosowaniem dla nich należności celnych przywo-zowych. Osoba ubiegająca się o uzyskanie pozwolenia na korzystanie z procedury przetwa-rzania pod kontrolą celną składa wniosek do organu celnego właściwego według miejsca przetwarzania, a jeżeli proces ten będzie odbywał się na terenie dwóch lub więcej organów celnych to wniosek składa się do organu celnego na obszarze którego będzie dokonywany główny proces przetwarzania. We wniosku taka osoba powinna określić:
• rodzaj towarów, które mają być poddane temu procesowi,
• powstałe w wyniku przetwarzania produkty,
• współczynnik produktywności,
• normy zużycia,
• miejsce dokonywania procesu przetwarzania,
• termin stosowania procedury,
• termin, w którym produkty przetworzone mają zostać dopuszczone do obrotu bądź otrzymać inne przeznaczenie celne,

Wnioskodawca powinien również wskazać proporcjonalne środki, które pozwolą stwierdzić, że towary przywożone weszły w skład produktów przetworzonych. Pozwolenie na stosowanie tej procedury może uzyskać osoba, która spełnia następujące warunki:
• będzie możliwe ustalenie że towary weszły w skład produktów przetworzonych,
• przywiezione towary po ich przetworzeniu nie mogą być bez ponoszenia nadmiernych kosztów przywrócone do rodzaju lub stanu w jakim znajdowały się w chwili gdy zo-stały objęte procedurą przetwarzania,
• zastosowanie procedury przetworzenia nie będzie stanowić obejścia przepisów doty-czących pochodzenia towarów i ograniczeń ilościowych,

Organ celny odmawia udzielenia pozwolenia, gdy brak możliwości kontroli procedury lub gdy procedura ta zagrażała by producentom krajowym. W przypadku utrudnienia dokonywa-nia kontroli organ celny w drodze decyzji zobowiązuje osobę posiadającą zezwolenie do pro-wadzenia księgi przetwarzania pod kontrolą celną. Księga ta powinna zawierać dane w:
• ilości towarów przywożonych, ilości towarów,
• ilości towarów przetworzonych,
• ilości produktów, które znajdują się na pośrednim etapie przetwarzania w stosunku do stopnia przetwarzania określonego w pozwoleniu,

W pozwoleniu na stosowanie tej procedury organ celny wyznacza termin w którym ta proce-dura ma zostać zakończona. Procedurą przetwarzania pod kontrolą celną mogą być towary ujęte w wykazie towarów oraz rodzajów procesów przetwarzania w wykazie prowadzonym zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa finansów.

Comments are closed.