Procedura składu celnego

Procedura składu celnego

Instytucja składu celnego pozwala na stosowanie ułatwień w obrocie towarowym poza karami UE. Składem celnym jest miejsce w którym mogą być składowane towary zgodnie z ustalo-nymi wymogami. Skład celny podlega dozorowi celnemu i kontroli celnej. Procedura składu celnego pozwala na składowanie w składzie celnym towarów nie krajowych które w okresie składowania nie podlegają cłu, ograniczeniom z zakazem określonym w przepisach prawa celnego. Składowanie towarów w składzie celnym nie jest ograniczone w czasie. prowadzą-cym skład celny może osoba która posiada zezwolenie na prowadzenie składu celnego. korzy-stającym ze składu celnego jest osoba na rzecz której dokonano zgłoszenia do procedury składu celnego lub osoba na którą przeniesiono prawa i obowiązki korzystającego ze składu celnego. Rozróżniamy:
• skład celny prywatny,
• skład celny publiczny,
Skład celny prywatny prowadzony jest przez właściciela składu prowadzącego działalność na własny użytek bez możliwości świadczenia usług w zakresie składowania celnego. Z kolei skład celny publiczny jest składem z którego mogą korzystać wszystkie podmioty. W składzie tym może być prowadzona działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie konsy-gnacji towaru, w zakresie przygotowania do sprzedaży, czyli pakowania, etykietowania. Ko-deks celny rozróżnia następujące rodzaje składów celnych publicznych:
• skład celny publiczny typu „A” – z tego składu może korzystać każda osoba w celu składowania towarów, a odpowiedzialność ponosi prowadzący skład celny. Odpowie-dzialność polega na zapewnieniu, aby towary złożone w składzie celnym nie zostały usunięte z pod dozoru celnego, wykonywania obowiązków wynikających ze składo-wania towarów objętych procedurą składów celnych (wietrzenie, itp.), przestrzeganiu warunków określonych w pozwoleniu i regulaminie składu celnego,
• skład celny typu „B” – ze składu tego może korzystać każda osoba. Odpowiedzialność za te towary ponosi odrębnie każdy korzystający ze składu celnego,
• skład celny typu „C” – jest to skład celny prywatny. Jest on przeznaczony do składo-wania towarów przeznaczonych wyłącznie na prowadzoną działalności gospodarczą przez prowadzącego skład celny. Towary wprowadzane na ten skład mogą zostać poddane procesowi uszlachetniania lub przetwarzania lub czynności zwyczajowych czyli wietrzenia, usuwania elementów uszkodzonych, konserwację, stosowanie środ-ków owadobójczych itp. Czynności te mają za zadanie utrzymanie towarów w nie zmienionym stanie, poprawienie ich wyglądu, jakości handlowej, przygotowanie ich do odsprzedaży. Możliwość poddania towarów tym czynnością jest uzależniona od uzyskania pozwolenia. Wniosek taki powinien zawierać:
 wskazanie składu celnego, w którym znajdują się towary,
 określenie towaru,
 rodzaj czynności, którym będą objęte,
 termin dokonania czynności,

Zwyczajowe czynności wykonywane w pomieszczeniach składu celnego mogą być dokony-wane wyłącznie przez prowadzącego skład celny. Organ celny może wyrazić zgodę na złoże-nie towarów poza składem celnym jeżeli będzie miał możliwość sprawdzenia dozoru i kontro-li celnej. Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku muszą być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku jeżeli są to dokumenty potwierdzające działalność gospodarczą, dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miej-sca, w którym może być prowadzony skład celny. Do wniosku musi być dołączony REGON, decyzja NIP, potwierdzenie że jest się podatnikiem podatku VAT, zaświadczenie o nie zale-ganiu ze składkami ZUS i podatkami, informacje z centralnego rejestru skazanych, że osoba ta nie była skazana, informacja o sytuacji finansowej , oświadczenie, że wobec tego podmiotu nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, plan składu, opis zabez-pieczeń i ogrodzenia. We wniosku muszą być wskazane dane podatnika. Wszystkie dokumen-ty muszą być złożone w oryginale, ewentualnie poświadczone przez notariusza.

Po złożeniu wniosku organ celny dokonuje w obecności wnioskodawcy oceny miejsca prze-znaczonego na prowadzenie składu celnego i sporządza z tego protokół. Ten protokół wraz a opinią i wszystkimi dokumentami zostaje przesłany do dyrektora Izby Celnej, w której to on dokonuje oceny i jeśli wszystkie dokumenty i załączniki zostały prawidłowo sporządzone i odpowiadają wszystkim wymogą wnioskodawca zostaje wezwany do zapłaty zabezpieczenia w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia wezwania. Brak wpłynięcia tego zabezpieczenia skutkuje brakiem uzyskania tego zezwolenia.

Pozwolenie prowadzenia składu celnego zostaje wydane osobie, która spełnia następujące warunki:
• jest osobą, która zamieszkuje na terytorium UE,
• osoba ta musi prowadzić działalność gospodarczą od 1 roku,
• jest podatnikiem podatku VAT,
• działalnością tą kieruje osoby, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem są-du za przestępstwa skarbowe, wiarygodności dokumentów, przestępstwa gospodarcze, nie zalegają z cłem i z podatkami,
• osoba ta musi złożyć generalne zabezpieczenia,
• osobie tej nie może zostać cofnięte pozwolenie na prowadzenie składu celnego w okresie 3 ostatnich lat oraz przedłożenie pozytywnej opinii banku o sytuacji finanso-wej,

Każdy skład celny powinien posiadać regulamin składu celnego, który wymaga zatwierdzenia przez organ celny i jeśli osoba, która uzyska pozwolenie nie przedstawi organowi celnemu regulaminu do zatwierdzenia w terminie 1 miesiąca od uzyskania pozwolenia wówczas po-zwolenie wygasa z mocy prawa. Regulamin taki powinien zawierać zasady i warunki funk-cjonowania takiego składu celnego, numer prowadzonego składu celnego, rodzaj składowa-nych towarów, wykaz wyposażenia składu celnego, sprawowania kontroli celnej, wykonywa-nia prac załadunkowych, przeładunkowych, sposób przyjmowania towarów do składu, sposób wydawania towarów ze składu, zasady prowadzenia ewidencji składowanych towarów, okre-ślenie czynności jakie będą mogły być poddane składowane towary.

Comments are closed.