Procedura uszlachetniania biernego

Procedura uszlachetniania biernego polega na dokonaniu czasowego wywozu towarów krajowych poza obszar UE w celu poddania tych towarów uszlachetnianiu i dopuszczeniu do obrotu produktów powstałych w wyniku uszlachetniania. Omawiając tą procedurę należy zwrócić uwagę na pojęcia jak:

Towary wywożone czasowo – towary, które zostały objęte procedurą uszlachetniania bierne-go. Procesy uszlachetniania biernego to procesy dopuszczone w ramach tej procedury zgodnie z wykazem.

Produkty kompensacyjne – to produkty powstałe w wyniku procesu uszlachetniania.

Współczynnik produktywności – to ilość lub procent produktów kompensacyjnych uzyska-nych w wyniku uszlachetniania towaru w stosunku do ogólnej ilości towarów wywożonych czasowo.

Procedura uszlachetniania biernego wszczynana jest na wniosek strony, która zleca dokonanie procesu uszlachetniania. Do wniosku powinien zostać dołączony opis procesu uszlachetniania i powinien zawierać następujące dane:
• wskazanie sytemu uszlachetniania biernego stosowanego w tej procedurze,
• rodzaj towarów, które mają zostać wywiezione,
• produkty kompensacyjne,
• współczynnik produktywności,
• normy zużycia,
• rodzaj procesu uszlachetniania,
• miejsce dokonywania uszlachetniania biernego,
• proponowany termin stosowania tej procedury,

System uszlachetniania biernego należy podzielić na dwa etapy:
• system wymiany,
• uprzedni przywóz,

Zastosowanie sytemu wymiany w ramach uszlachetniania biernego jest możliwe wówczas gdy proces uszlachetniania polega na naprawie towarów krajowych. Z kolei system wymiany towarów polega na zastąpieniu towaru, który ma być naprawiony innym już towarem napra-wionym zwanym inaczej produktem zamiennym i jest on przywożony zamiast produktu kom-pensacyjnego. Produkty zamienne powinny mieć:
• taką samą kwalifikację towarową w taryfie,
• tę samą jakość handlową,
• te same parametry techniczne jak towary naprawiane,

Jeżeli towary wywożone były towarami używanymi to produkty zamienne powinny być rów-nież towarami używanymi.

Procedura uszlachetniania biernego nie może obejmować towarów, których wywóz wiąże się ze zwrotem lub umorzeniem cła oraz, które przed wywozem zostały dopuszczone do obrotu z całkowitym zwolnieniem z cła. Do procedury uszlachetniania biernego dołącza się dokumen-ty UB/O-otwarcie i UB/Z-zamknięcie

Comments are closed.