Procedury uproszczone.

Procedury uproszczone.

Obecnie kwestię procedury uproszczonej reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 roku w sprawie procedur uproszczonych jak również art. 76 Rozporządzenia Rady EWG z 12 października 1992 roku. Procedura uproszczona pozwala na uproszczenie czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurą celną, czyli upraszcza ona dokonanie zgłoszenia celnego.

Są przewidziane 3 formy tej procedury:
1. Zgłoszenie celne uproszczone – polega ono na przyjęciu od osoby posiadającej pozwole-nie na stosowanie procedury uproszczonej niekompletnego zgłoszenia celnego.
2. Jest to złożenie dokumentów handlowych lub urzędowych z wnioskiem o objęcie towa-rów procedurą celną. Zamiast zgłoszenia celnego objęcie towarów następuje na podstawie dokumentu handlowego, tj. faktura, faktura prowizyjna, faktura celna lub faktura konsu-larna.
3. Wpisanie towarów do rejestru prowadzonych przez osobę korzystającą z procedury celnej. Wpis do rejestru zastępuje zgłoszenie celne. Ta forma procedury uproszczonej daje moż-liwość zwolnienia zgłaszającego z obowiązku przedstawienia towaru w Urzędzie Cel-nym, co oznacza, że towary mogą zostać wprost wprowadzone do magazynu osoby wprowadzającej towar i posiadającej pozwolenie.

Wymogi podmiotowe w stosunku do osób, które chcą uzyskać pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej. Pozwolenie takie otrzymują jedynie takie osoby, które są:
• osobami zamieszkującymi na terenie wspólnoty,
• prowadzą działalność gospodarczą co najmniej od roku,
• są podatnikami od towarów i usług,
• są podmiotami, których działalnością kierują osoby, które nie zostały skazane prawo-mocnym wyrokiem sądu za przestępstwa skarbowe, gospodarcze, przeciwko papierom wartościowym,
• nie mogą zalegać z cłem, podatkami, opłatami celnymi, ubezpieczeniem,
• nie może być wobec tych osób prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe i układowe.

Podmioty te muszą złożyć w formie depozytu w gotówce, w formie gwarancji, generalne za-bezpieczenie należności celnych przywozowych, wobec tych osób nie może zostać cofnięte pozwolenie w okresie ostatnich 3 lat i przedłożą pozytywną opinie banku o sytuacji finanso-wej wydaną przez bank prowadzący rachunek rozliczeniowy.

Ustawa Kodeks Celny wyróżnia następujące gospodarcze procedury celne. W ustawodaw-stwie unijnym procedury celne zostały uregulowane w art. 98 – 160 Rozporządzenia Rady EWG z dnia 12 października 1992 roku ustanawiającym wspólnotowy Kodeks Celny:
• procedura składu celnego,
• procedura uszlachetniania czynnego,
• procedura przetwarzania pod kontrolą celną,
• odprawa czasowa,
• procedura uszlachetniania biernego,
• procedura tranzytu.

Comments are closed.