PRZESŁANKI POWSTANIA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ JAKO ODRĘBNEJ DYSCYPLINY EKONOMICZNEJ

PRZESŁANKI POWSTANIA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ JAKO ODRĘBNEJ DYSCYPLINY EKONOMICZNEJ
-Twierdzenia teorii ekonomi pomijające wymiary przestrzenne są niepełne i przedstawiają rzeczywistość gospodarczą w zbyt dużym uproszczeniu,
-Twierdzenia dotyczące na przykład wytwarzania i podziału dochodów w społeczeństwie tworzą obraz zbyt abstrakcyjny, jeśli pomijają procesy kumulacyjne i powstanie regionów bogatych i biednych,
-Twierdzenia zaś dotyczące innowacji i określenia ich roli w procesie rozwoju gospodarczego mają nikłe działanie poznawcze, jeśli pomijają mechanizm dyfuzji innowacji, a także regionalne zróżnicowanie wynalazczości i zdolności przyswajania innowacji,
-Twierdzenia dotyczące zmian w strukturze gospodarki są niepełne, jeśli nie określają wpływu aglomeracji starej generacji o tradycyjnej, mało elastycznej strukturze oraz nowej generacji z innowacjami i dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami gospodarki,

Comments are closed.