Przez powiązanie kupującego i sprzedającego, należy rozumieć następujące zależności istniejące pomiędzy tymi osobami:

Przez powiązanie kupującego i sprzedającego, należy rozumieć następujące zależności istniejące pomiędzy tymi osobami:

1. Jedna z osób jest urzędnikiem, dyrektorem lub członkiem organu zarządzającego bądź kontrolnego drugiej osoby.
2. Osoba kupująca i sprzedająca są prawnie uznanymi wspólnikami prowadzącymi działal-ność gospodarczą.
3. Jedna osoba jest pracodawcą drugiej.
4. Jedna z osób bezpośrednio lub pośrednio dysponuje prawem głosu lub udziałem w kapita-le zakładowym akcyjnym, wynoszącym co najmniej 5 % wszystkich praw głosów.
5. Jedna z osób bezpośrednio lub pośrednio kontroluje drugą.
6. Jedna i druga osoba są małżonkami, krewnymi, powinowatymi do II stopnia lub też sa powiązane stosunkiem przysposobienia.
7. Jedna z osób w działalności gospodarczej jest wyłącznym dystrybutorem drugiej.

Należy tutaj podkreślić, że powiązanie ze sobą kupującego i sprzedającego nie daje jeszcze podstawy do nie zaakceptowania wartości transakcyjnej. Istotne jest tu stwierdzenie czy po-wiązanie między tymi osobami wpłynęło na cenę towaru.

Comments are closed.