Stwierdzenie nieważności decyzji – art. 247 ordynacji podatkowej

Stwierdzenie nieważności decyzji – art. 247 ordynacji podatkowej

Trzeba stwierdzić, jeśli:
• decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości,
• decyzja została wydana bez podstawy prawnej,
• decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa,
• decyzja dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzja ostateczną,
• decyzja została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,
• decyzja była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały (np. zgon strony),
• decyzja zawiera wadę powodującą jej nieważność na mocy wyraźnie wskazanego przepisu prawa,
• w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą.

Wznowienie postępowania:

Do wznowienia postępowania dochodzi wówczas, gdy:
• dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne okazały się fałszywe,
• decyzja została wydana w wyniku przestępstwa,
• decyzja została wydana przez pracownika lub organ, który podlega wyłączeniu,
• strona nie z własnej winy, nie brała udziału w postępowaniu,
• wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody ist-niejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję,
• decyzja została wydana bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego orga-nu,
• decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które zostały następnie uchylone lub zmienione w sposób mogący mieć wpływ na treść wydanej decyzji.

Comments are closed.