W art. 130-132 Ordynacja Podatkowa jest zapisane, iż pracownik Urzędu Celnego pod-lega wyłączeniu od załatwiania spraw dotyczących prowadzenia postępowania celnego jeśli:

W art. 130-132 Ordynacja Podatkowa jest zapisane, iż pracownik Urzędu Celnego pod-lega wyłączeniu od załatwiania spraw dotyczących prowadzenia postępowania celnego jeśli:
• pracownik Urzędu Celnego jest stroną,
• stroną jest małżonek lub rodzeństwo
wyznacza się w tedy inny organ celny.
• jeśli był świadkiem lub biegłym w danej sprawie,
• jest przedstawicielem stron,
• jeśli osoba ta brała udział w wydaniu zaskarżonej decyzji,
• zaistniały okoliczności w związku z którymi wszczęto wobec tego pracownika postę-powanie służbowe, dyscyplinarne lub karne,
• strona jest osobą pozostającą wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej
na wniosek pracownika przełożony jest zobowiązany do wyłączenia pracownika z prowadzo-nej sprawy.

Postępowanie celne wszczyna się na żądanie stron lub z urzędu. W przypadku żądania strony datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia do Urzędu Celnego danego wnio-sku (data stempla w kancelarii lub na dzienniku podawczym). Wszczęcie postępowania z urzędu wymaga wydania przez organ celny postanowienia, które należy doręczyć stronie i dzień doręczenia tego postanowienia jest datą wszczęcia postępowania.

Elementy postanowienia:
• oznaczenie organu,
• data wydania,
• oznaczenie strony albo innych osób biorących udział w postępowaniu,
• powołanie podstawy prawnej,
• rozstrzygnięcie,
• pouczenie czy i w jakim trybie służy na to postanowienie zażalenie,
• podpis osoby wydającej to postanowienie,

W całym postępowaniu celnym należy rozróżnić terminy materialne i procesowe. Terminy materialne są określone w ustawach, a terminy procesowe w postępowaniu celnym. Nie przestrzeganie terminu materialnego powoduje wygaśnięcie praw, obowiązków. Z kolei ter-min procesowy jest to okres do dokonania czynności procesowej przez podmiot uczestniczący w postępowaniu.

Terminy określane są w dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Jeśli chodzi o termin np. 2 tygodni to termin ten kończy się w ostatnim dniu tygodnia, który odpowiada początkowemu dniu terminu. Termin miesięczny to termin, który kończy się zawsze z upływem tego dnia w miesiącu, który odpowiada początkowemu terminowi.

Do przywrócenia terminu dochodzi jeśli:
• osoba zainteresowana złoży odpowiedni wniosek i uprawdopodobni w nim, że uchy-lenie nastąpiło nie z jego winy,
• wniosek o przywrócenie terminu zostanie złożony w terminie 7 dni od dnia ustalenia przyczyny uchylenia terminu,
• wraz z złożonym wnioskiem musi dopełnić czynności, które były objęte terminem,

Instytucja przywracania terminów dotyczy tylko terminów procesowych i o przywrócenie terminu organ celny rozstrzyga w formie postanowienia i od tego postanowienia można zło-żyć zażalenie. Zażalenie od postanowienia składa się z terminie 7 dni od jego otrzymania.

Comments are closed.