Wartość cech towar:

Wartość cech towar:

Wartość cech towaru jest elementem kalkulacyjnym służącym do naliczania należności cel-nych przywozowych i należności celnych wywozowych odnoszących się do towarów. Zasad-niczym celem, dla którego określa się wartość celną towaru, jest ustalenie kwoty wynikającej z długu celnego oraz innych należności pobieranych przez organ celny. Zasadniczym doku-mentem stanowiącym podstawę obliczenia cła jest faktura. Zawiera 2 podstawowe elementy dotyczące towaru występującego w obrocie zagranicą i niezbędnego do naliczania wartości celnej towaru. Jest to wartość i ilość towaru. Wartość celna towaru jest wartością transakcyj-ną, tzn. że jest to cena faktycznie zapłacona lub należna za sprzedany towar w celu jego przywozu na polski obszar celny.

Wartość transakcyjna wynika z ceny towaru, nie zawsze może zostać przyjęta za war-tość celną towaru, wykluczają to następujące sytuacje:
• ograniczenie w dysponowaniu lub użytkowaniu towaru,
• zawarcie umowy sprzedaży, w której sprzedaż lub cena jest uzależniona od warunków lub świadczeń, których wartości nie można ustalić,
• zawarcie umowy sprzedaży przewidującej, że część dochodu z danej odsprzedaży lub późniejszego użytkowania towaru przez nabywcę przypada bezpośrednio sprzedawcy i z tego tytułu nie można dokonać odpowiedniej korekty,
• powiązanie ze sobą kupującego i sprzedającego.

W celu dokonania odprawy celnej niezbędne jest przedstawienie różnych dokumentów, tj.:
• faktura,
• świadectwo pochodzenia,
• specyfikacja towaru.

Osoba dokonująca zgłoszenia celnego, a więc importer bądź upoważniony agent celny, jest zobowiązana udzielić informacji czy kupujący i sprzedający są ze sobą powiązani. W przy-padku złożenia oświadczenia o istniejącym powiązaniu konieczne jest udzielenie odpowiedzi, czy to powiązanie wpłynęło na cenę importowanego towaru. A jeśli nie wpłynęło, to wartość celna przywiezionych towarów jest ściśle zbliżona do jej wartości transakcyjnej. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia pociąga za sobą odpowiedzialność karną skarbową.

Comments are closed.