Wygaśniecie długu celnego

Wygaśniecie długu celnego

Dług celny wygasa poprzez:
• uiszczenie kwoty należności,
• umorzenie kwoty należności,
• przedawnienie kwoty należności,
• unieważnienie zgłoszenia celnego,

Dług celny powinien zostać uiszczony w terminie. Jeżeli nie korzystamy z żadnych ułatwień płatniczych to w terminie 7 dni licząc od dnia powiadomienia dłużnika o wysokości należno-ści. Z kolei, jeśli korzystamy z ułatwień płatniczych, dług celny powinien zostać wpłacony przed upływem terminu ustalonego w ramach tych ustaleń.

Kwota długu celnego jest obliczana przez organ celny z chwilą uzyskania niezbędnych da-nych i powinna ona zostać zarejestrowana niezwłocznie po jej obliczeniu i nie później niż w ciągu 7 dni od jej zwolnienia.

Comments are closed.