Zasady ewidencji towarów w składzie celnym:

Zasady ewidencji towarów w składzie celnym:

W zależności od zakresu działalności określonej w regulaminie, prowadzi się ewidencje za-równo towarów krajowych jak i nie krajowych. Ewidencja taka powinna zawierać:
• liczbą porządkową,
• numer i datę,
• pozwolenie na korzystanie z procedury składu celnego,
• datę wprowadzenia towaru,
• dane wynikające ze zgłoszenia celnego (opis towaru, numer identyfikacyjny, liczbę, rodzaj opakowań, masę netto towarów, wartość celną, pozycję w ewidencji pod którą został zaewidencjonowany te towary podczas zgłoszenia,
• dane dotyczące czasowego wyprowadzenia,

Ewidencje te powinny wykazywać:
• aktualny stan towarów znajdujących się na składzie,
• jest ona zazwyczaj prowadzona na wzór kartotek magazynowych, ale może być rów-nież prowadzona w formie książkowej jak też w formie elektronicznego przetwarzania danych, jeśli jest prowadzona w formie książkowej musi być opieczętowana przez or-gan celny; jeśli jest prowadzona w formie elektronicznej to szczegółowe informacje dotyczące obsługi programu komputerowego jak również informacje dotyczące ochrony przez zniszczeniem powinny być udostępnione organowi celnemu – wszyst-kie dane zawarte w formie elektronicznej powinny być przetrzymywane w formie wy-druku,

Comments are closed.