Zgłoszenie celne:

Zgłoszenie celne:

Objecie towaru procedurą celną wymaga zgłoszenia do określonej procedury celnej i zgłosze-nie może być dokonywane przez osobę bezpośrednio zgłaszającą towar jak i przez przedsta-wiciela. Istnieje możliwość wyboru formy zgłoszenia. Jest to forma ustna, pisemna i forma z zastosowaniem elektronicznych środków przekazu danych. Formy ustna i elektroniczna są formami warunkowymi. Zgłoszenie celne musi być złożone zgodnie z przewidzianym wzo-rem, powinno zawierać wszystkie niezbędne elementy dla danej procedury celnej jak również powinne być dołączone do niego wymagane dokumenty (listy przewozowe, faktury, itp.). Przyjęcie zgłoszenia celnego powoduje objęcie towaru procedurą celną i określenie długu celnego. Po przyjęciu zgłoszenia celnego organ celny wydaje decyzje uznającą zgłoszenie za prawidłowe lub nie prawidłowe. Decyzja taka może być wydana po upływie 3 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia. Zgłaszający może dokonać sprostowania zgłoszenia po przyjęciu przez organ celny. Sprostowania takiego można dokonać jeżeli nie dotyczy ilości, rodzaju. sprosto-wanie Ne może być dokonane gdy zgłaszający został powiadomiony o zamiarze dokonania rewizji, organ celny stwierdził nieprawidłowości danych , kontroli poddawane SA dokumen-ty, jak i towary. Jeśli podczas weryfikacji zgłoszenia zostaną stwierdzone rozbieżności organ celny zarządza wówczas dokonanie rewizji celnej, pobranie próbek towarów. Każde zgłosze-nie celne może zostać unieważnione. Podstawą takiego zgłoszenia jest wniosek zgłaszające-go. Jeśli towar został zgłoszony omyłkowo do procedury bądź w wyniku zaistnienia szcze-gólnych okoliczności objecie towaru procedurą jest nieuzasadnione. Wniosek wnioskodawcy nie może być zgłoszony jeśli ma dojść do rewizji celnej. Rewizja może obejmować całość lub część towarów. Rewizja dotyczy także środka przewozowego. Główna zasadą jest że rewizja przeprowadzana jest po części jakkolwiek wynik tej rewizji odnosi się do całości towarów. W przypadku gdy zgłaszający uzna wynik za niereprezentatywny to wówczas może złożyć wniosek o przeprowadzenie dodatkowej rewizji. Po dokonaniu rewizji celnej, weryfikacji zgłoszenia, organ celny zwalnia towar. Zwolnienie dotyczy całości towarów i jest ono jedno-razowe pod warunkiem uiszczenia kwoty długu celnego. Towary nie podlegają zwolnieniu jeśli nie została przeprowadzona kontrola celna z winy zgłaszającego, nie zostały przedsta-wione odpowiednie dokumenty, od których zależy objecie towarów określona procedurą, nie uiszczenie należności celnej, nie podjecie towaru w terminie 30 dni od momenty ich zwolnie-nia. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji organ celny wydaje decyzje o sprzedaży towarów lub też występuje z wnioskiem o przepadku rzeczy na rzecz Skarbu Państwa. Sprzedaż następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administra-cji.

Comments are closed.