Zgłoszenie towaru o objęcie procedurą składu celnego:

Zgłoszenie towaru o objęcie procedurą składu celnego:

Towar może zgłosić osoba posiadająca zezwolenie prowadzenie składu celnego. uprzywile-jowanym do przyjęcia towaru do składu celnego jest korzystający ze składu. Towary które mają być objęte procedurą muszą zostać przedstawione organowi wraz ze zgłoszeniem z poza unii SAT , z UE faktura, specyfikacja. Towar objęty procedurą składu celnego podlega kon-troli i dozorowi celnemu. Po przyjęciu towaru do składu celnego organ celny może przystąpić do rewizji celnej polegającej na dokładnych oględzinach towaru, przeliczeniu, ważeniu, usta-leniu parametrów technicznych. W toku rewizji celnej organ celny dokonuje porównania ilo-ści, rodzaju i stanu towarów z danymi zawartymi w zgłoszeniu. Jeśli zostanie stwierdzona jakaś rozbieżność to wówczas funkcjonariusz sporządza protokół, który otrzymuje korzysta-jący ze składu celnego i prowadzący skład celny. Objecie procedurą składu celnego wymaga złożenia zabezpieczenia i zabezpieczenie to musi zostać złożone najpóźniej w terminie, w którym został złożony towar na skład celny.

Towary mogą być również czasowo wyprowadzone ze składu celnego po uprzednim uzyska-niu zezwolenia jak również mogą być przemieszczone do innych składów celnych. Istnieją pewne wyjątki gdzie towary objęte procedurą składu celnego nie zostają wprowadzone do składu celnego. Uzależnione jest to od wartości towarów czy też miejsca użytkowania towa-rów.

Comments are closed.