Augustyn

Augustyn był filozofem wczesnochrześcijańskim. Biskup Hippony i organizator Kościoła w Afryce. Za walkę z manicheizmem zwany “młotem na heretyków”. Sam jednak początkowo był manicheistą, co objawiło się w tym, iz prowadził bujne życie towarzyskie zakończone związkiem z dwoma konkubinami oraz dzieckiem z jedna z nich. Wpływy manicheizmu były bardzo widoczne w całej jego twórczości i […]

Tomasz z Akwinu

Tomasz z Akwinu był postacią, która na chrześcijaństwo wywarła przeogromny wpływ dlatego należy poświęcić mu więcej miejsca. Zreformować chrześcijaństwo w oparciu o Arystotelesa, kiedy tezy tego drugiego zaczęły odbiegać od praktyki życia codziennego ówczesnego świata chrześcijańskiego. Stworzony przez jego, albo raczej jego uczniów, tomizm stal się oficjalną doktryna Kościoła ale dopiero w XIX wieku (encyklika […]

Proces Sokratesa

Proces Sokratesa
Chociaż Sokrates, w odróżnieniu od sofistów, nie prowadził formalnych, płatnych wykładów, jego wpływ na wielu ludzi był ogromny i równie niepokojący jak nieco wcześniej wpływ głoszonego przez sofistów etycznego relatywizmu. Obalanie poglądów wyznawanych przez rozmówców często pozbawiało ich dobrego samopoczucia i pewności siebie. W najgorszej sytuacji znaleźli się ojcowie, których synowie - wysłuchawszy dysputy, […]

Sokrates

Sokrates
Najbardziej niesławny epizod w ateńskiej historii po wojnie peloponeskiej to proces, skazanie i egzekucja Sokratesa (469-399 p.n.e.), najsłynniejszego filozofa V wieku p.n.e. Sokrates przez całe życie walczył o to, by sprawiedliwość na równi z siłą kierowała poczynaniami człowieka. Śmierć Sokratesa, która przypadła na czas społecznych i politycznych zawirowań, ujawniła wątłość ateńskiej sprawiedliwości. Sokrates poszukiwał wskazań, […]

Arystoteles

Arystoteles
W IV wieku p.n.e. Grecja wydała jeszcze jednego myśliciela, który pozostawił po sobie ogromną spuściznę intelektualną. Arystoteles (384-322 p.n.e.), najwybitniejszy spośród uczniów Platona, położył wielkie zasługi dla rozwoju nauk przyrodniczych i filozofii, tworząc pionierskie prace propagujące naukowe poznanie świata oraz rozwijając rygorystyczny system argumentacji logicznej. Ogromny wpływ, jaki dzieła Arystotelesa wywarły na myślicieli żyjących w […]

Platon

Platon
Najsłynniejszym Grekiem, żyjącym w owych dekadach bezustannego zamieszania politycznego w IV wieku, był nie polityk i nie wódz, lecz najwybitniejszy spośród uczniów Sokratesa, filozof Platon z Aten (około 428-348 p.n.e.). Jego dzieła bez wątpienia stanowią najważniejszą część spuścizny IV wieku. Platon pochodził z rodziny zaliczającej się do ateńskiej elity, co już w młodości predestynowało go […]

Opodatkowaniem podatkiem VAT podlegają:

Opodatkowaniem podatkiem VAT podlegają:
• odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
• eksport towarów,
• import towarów,
• wewnątrz-wspólnotowe nabycie towarów (WNT) za wynagrodzeniem,
• wewnątrz-wspólnotowa dostawa towarów (WDT) za wynagrodzeniem,
Ponadto opodatkowaniu podlegają również:
• towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy w przypadku:
 rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej nie mającej osobowości […]

Podstawowe cechy podatku VAT:

Podstawowe cechy podatku VAT:
• powszechność opodatkowania,
• wielofazowość,
• potrącalność,
• neutralność dla podatników jako podatku od konsumpcji,
Zasada powszechności podatku VAT wynika z zakresu przedmiotowego opodatkowania tym podatkiem, który obejmuje wszelkie dostawy towarów i świadczenia usług za wynagro-dzeniem niezależnie od tego, na jakim etapie obrotu są realizowane (tzn. czy mają one cha-rakter zaopatrzeniowy, inwestycyjny lub konsumpcyjny) oraz zakresu […]

Zasada wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Zasada wspólnego systemu podatku od wartości dodanej polega na stosowaniu do towarów i usług powszechnego podatku obciążającego konsumpcję proporcjonalnego do ceny towarów i usług niezależnie od liczby transakcji, które mają miejsce w procesie produkcji i dystrybucji przed etapem naliczania podatku. Podatek od wartości dodanej jest naliczany przy każdej transakcji i stosuje się go aż do […]

Podatek VAT naliczony i należny

Podatek VAT naliczony i należny
• Podatek należny (przy sprzedaży) – można go określić jako podatek wynikający z faktur sprzedaży, który powinien być odprowadzony do Urzędu Skarbowego po uprzednim pomniejszeniu go o podatek naliczony.
• Podatek naliczony (przy zakupie) – jest podatkiem zapłaconym w poprzedniej fazie. Jego wysokość wynika z faktur zakupu, które podatnik otrzymuje od sprzedającego […]