Cele i stadia integracji międzynarodowej integracji gospodarczej

Cele i stadia integracji.

Cele międzynarodowej integracji gospodarczej są formułowane w ujęciu ogólnym i szczegółowym.
Cel ogólny integracji - zespalanie narodów, państw, potencjałów gospod., rynków i w ostatecznym efekcie pojedynczych osób różnej narodowości i przynależności państwowej.
W wyniku integracji ludzie zbliżają się do siebie, zaczynają myśleć i działać podobnie, znikają bariery językowe i konflikty narodowościowe, pojawiają się wspólne interesy, granice państwowe przestają dzielić narody i państwa, brak ograniczeń w przepływie towarów i usług oraz czynników produkcji pozwalają osiągnąć wspólne cele gospodarcze.
Cele szczegółowe integracji
- zwiększanie efektywności gospodarowania – unowocześnienie gospodarki przez strukturalne zmiany w produkcji ( zaniechanie bądź ograniczenie działań o niskiej efektywności, zwiększenie działań w dziedzinach uznanych za specjalizacyjne).
- ułatwienia w przepływie towarów i usług – możliwość koncentracji nakładów w dziedzinach najbardziej efektywnych,
- łatwiejszy dostęp do zewnętrznych zasobów produkcyjnych ( surowce, wiedza techniczna, zasoby pracy).
- poprawa warunków rozwoju handlu – likwidacja barier taryfowych, parotaryfowych i pozataryfowych co umożliwia uzyskiwanie korzystniejszych cen w eksporcie i imporcie.
- rozwój międzynarodowej specjalizacji i kooperacji produkcji (zwiększenie serii wytwarzanych wyrobów, wzrost skali produkcji, obniżka kosztów jednostkowych).
- rozwój nauki techniki ( obniżka kosztów postępu technicznego i szybsze jego tempo, koordynacja badań nad postępem techn. i rozwój wspólnych badań)
- szczególnie duże znaczenie dla krajów małych i średnich ( pojedynczo nie są w stanie sprostać wymaganiom współczesnego rozwoju ekonomicznego i technicznego)

Stadia integracji:
- Strefa wolnego handlu -likwidacja ceł i ograniczeń ilościowych w handlu między określoną grupą krajów. Kraje te zachowują autonomiczna zewnętrzną taryfę celną i prowadzą własna niezależną politykę wobec krajów trzecich.
- Unia celna –wprowadzenie ujednoliconych ceł zewnętrznych wobec krajów trzecich. Unia celna sprzyja rozwojowi handlu wzajemnego krajów członkowskich i ogranicza rozwój handlu z krajami trzecimi – preferowanie importu z krajów unii i dyskryminowanie importu z krajów trzecich.
- Wspólny rynek –wyższa forma integracji. Wprowadzenie swobody przepływu kapitału i zasobów pracy w obrębie ugrupowania integracyjnego. Lepsze warunki funkcjonowania wolnej konkurencji, optymalna alokacja zasobów pracy, rozwój produkcji na wielką skalę, szybsze wprowadzenie postępu technicznego. Utworzenie wspólnego rynku wymaga ujednolicenia polityki cenowej w obrębie ugrupowania.
- Unia walutowa – obejmuje koordynacje (unifikację) polityki walutowej prowadzonej przez kraje członkowskie. W zakres koordynacji wchodzą: ograniczenie wahań kursów walutowych, tworzenie wspólnych rezerw walutowych, wprowadzenie jednolitej waluty międzyn., bezwarunkowa pomoc kredytowa.
- Unia ekonomiczna – obejmuje koordynację(unifikację) poszczególnych dziedzin polityki ekonomicznej ( ogólnej i w poszczególnych działach gospodarki)
- Unia polityczna – koordynacja, zarówno polityki wewnętrznej jak i zagranicznej krajów wchodzących w skład ugrupowania integracyjnego.

Comments are closed.