Cykl życia nieruchomości

Cykl życia nieruchomości – 3 fazy – przedeksploatacyjna, eksploatacji, poeksploatacyjna.
Przedeksploatacyjna – obejmuje fazy(projektowania, etap budowy i montażu instalacji, okres prób przedeksploatacyjnych, oddanie do eksploatacji rozliczania faktury); każdy z tych etapów możemy odnieść do zasobów mieszk.; okres prób i sprawdzanie wszystkich instalacji i oddanie do eksploatacji – Adaptacja
Eksploatacyjna – wyróżniamy (eksploatacja w fazie pełnej sprawności technicznej, faza po przeprowadzonych remontach bieżących i konserwacjach, okres od remontów bieżących do remontów kapitalnych lub likwidacji)
Możemy mówić o eksploatacji - ciągłej; zawieszonej(występuje np. w przypadku prowadzenia prac remontowych); zaniechana (występuje wówczas gdy stwierdzamy pewne wady technologiczne w obiekcie które wymagają przeprowadzenia remontów kapitalnych.)
Poeksploatacyjna – wiążemy z koniecznością fizycznej likwidacji obiektu oraz likwidacji księgowej, obiekt jest zamortyzowany

Comments are closed.