CZŁONKOWIE spółdzielni - PRAWA I OBOWIĄZKI

CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI
Liczba członków spółdzielni nie może być mniejsza niż 10 osób fizycznych, względnie 3 osoby prawne, jednak jej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. W spółdzielniach produkcji rolnej i spółdzielniach socjalnych liczba założycieli – osób fizycznych nie może być mniejsza od pięciu.
Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji w formie pisemnej, podpisanej przez przystępującego do spółdzielni. Deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów.
Członek spółdzielni ma prawo korzystać ze świadczeń spółdzielni w zakresie określonym w statucie. Członek spółdzielni obowiązany jest do wniesienia wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów stosownie do postanowień statutu. Członek spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały. Członek spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem.
Zarząd spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – ich nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów, ich rodzaj, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, a także inne dane przewidziane w statucie. Członek spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr. Zarząd spółdzielni powinien wydać każdemu członkowi na jego żądanie odpis obowiązującego statutu oraz umożliwić zaznajomienie się z regulaminami wydanymi na podstawie statutu. Od uchwał w sprawach między członkiem a spółdzielnią członek może odwołać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym do organu określonego w statucie. Członkowie spółdzielni, są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz uiszczanie innych opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Comments are closed.