Czynsze w TBS

Czynsze w TBS
Najemcy mieszkań płacą czynsze regulowane za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego - ustalane przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie. Przy ustalaniu czynszu brane jest pod uwagę, aby czynsz pokrywał koszty eksploatacji, remontów i spłatę kredytu. Obowiązuje jednak ustawowe ograniczenie określające maksymalną wysokość czynszu na 4% wartości odtworzeniowej (szacunkowej) lokalu - wartość odtworzeniowa jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia. Oprócz czynszu najemca pokrywa opłaty za energię elektryczną, gaz, ciepło, wodę itp.

Comments are closed.