Definicje sektora publicznego

Definicje sektora publicznego

DEFINICJA I
• zbiór wszystkich państwowych i komunalnych osób prawnych oraz nie posiadających osobowości prawnej jednostek organizacyjnych podległych organom władzy publicznej (państwowym i samorządowym)
• za sektor publiczny uważa się wszystkie te jednostki , które albo stanowią własność Skarbu Państwa albo samorządową albo państwowych osób prawnych

DEFINICJA II
• wyłącza z pierwszej definicji wszystkie instytucje działające w formie przedsiębiorstw państwowych i spółek prawa handlowego
• nie jest to rozwiązanie niekontrowersyjne
• np. działalność PAP S.A., ARP S.A.

DEFINICJA III
Znowelizowany art. 5 u.f.p. z 08.12.2000 (Dz.U. nr 122 poz.1315), który do sektora publicznego zalicza:
1) organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki;
2) jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych;
3) fundusze celowe;
4) państwowe szkoły wyższe;
5) jednostki badawczo-rozwojowe;
6) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
7) państwowe lub samorządowe instytucje kultury;
8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze;
9) Narodowy Fundusz Zdrowia
10) Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
11) Państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego

Comments are closed.