Ekonomiczne determinanty kursów walutowych

Ekonomiczne determinanty kursów walutowych

Kurs walutowy to wartość waluty narodowej wyrażona w walucie obcej.
Spośród ekonomicznych czynników wpływających na kurs walutowy – wyróżniamy czynniki strukturalne, techniczne i koniunkturalne:
1) strukturalne:
- poziom rozwoju i struktura gospodarki
- poziom konkurencyjności gospodarki
- stan bilansu płatniczego i handlowego
2) techniczne:
- intensywność i struktura przemian technicznych
- poziom rozwoju zaplecza technicznego funkcjonowania rynków
3) koniunkturalne:
- podaż i popyt na waluty obce na krajowym rynku walutowym,
- poziom cen w kraju i zagranicą
- tempo inflacji i zmiany stóp %
- tempo wzrostu PKB
- polityka walutowa i kredytowa ( restrykcyjna lub ekspansywna)

Comments are closed.