Jak zostać najemcą TBS

Jak zostać najemcą TBS

O lokal może się starać wyłącznie osoba fizyczna nie posiadająca innego lokalu. Dotyczy to również osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania. Wyjątkiem od tej zasady jest konieczność zmiany zamieszkania związana ze zmianą miejsca pracy. Istnieje ustawowy limit wysokości osiąganych dochodów - wynosi on 1,3 przeciętnego wynagrodzenia w danym województwie. Średnia zarobków dla województwa ustalana jest w oparciu o dane ogłaszane przez GUS.
Dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu, nie może przekroczyć przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla danego województwa ogłoszonego przez GUS przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:
a) o 20% dla gospodarstwa jedno-osobowego
b) o 80% dla gospodarstwa dwu-osobowego
c) o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę gospodarstwie domowym o większej liczbie
osób.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza co pól roku w „Monitorze Polski” wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach.

Minimalna powierzchnia użytkowa mieszkań

Minimalną powierzchnię użytkowa, jaką powinno posiadać oddawane w najem mieszkanie, w zależności od liczby mających zamieszkać w nim osób, przedstawia poniższa tabela.

1 25 m2
2 32 m2
3 44 m2
4 52 m2
5 63 m2
6 i więcej 69 m2

Partycypanci

Najemca mieszkania czynszowego w TBS musi pozyskać Partycypanta. Partycypantem może być osoba fizyczna lub prawna. Partycypant finansuje w określonym przez TBS procencie koszty budowy mieszkań. Wpłacając wkład partycypacyjny nabywa prawo do wskazywania najemców (przyszłych urzytkowników). Zgodnie z prawem osoba partycypująca w TBS nie może najmować jednocześnie mieszkania, którego budowę współfinansowała. Prawo partycypanta do wskazania najemców jest prawem dziedzicznym i zbywalnym.
Partycypantami mogą być:
* rodzice, którzy chcą zapewnić mieszkanie swoim dzieciom lub osobom bliskim,
* pracodawcy, którzy chcą pozyskać mieszkania dla swoich pracowników np. w ramach
funduszu socjalnego, bądź też w celu przyciągnięcia potrzebnej kadry,
* właściciele prywatnych budynków lub kamienic, którzy chcą zwolnić mieszkania w swoim
budynku i przenieść lokatorów do mieszkań TBS,
* gmina, chcąca pozyskać mieszkania socjalne dla najbardziej potrzebujących.

Zasady partycypacji ustalane są przez każdy TBS wg. własnych procedur i potrzeb.

Comments are closed.