Jaką gotówką należy dysponować przy zakupie mieszkania w TBS

Jaką gotówką należy dysponować przy zakupie mieszkania w TBS

TBS-y budują domy w oparciu o nisko oprocentowane kredyty uzyskiwane z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego pokrywającego 70% kosztów. Pozostałe 30% pochodzi albo od gmin, albo od tzw. partycypantów - to jest osób współfinansujących budowę.

Kredyty uzyskane z KFM

Kredyt może być przeznaczony na:
• sfinansowanie wkładu partycypacyjnego w Towarzystwie Budownictwa Społecznego,
• sfinansowanie wkładu lokatorskiego do spółdzielni mieszkaniowej,

Kredyt może również obejmować pozostałe wydatki związane z transakcją wniesienia wkładu partycypacyjnego lub lokatorskiego i wyposażeniem nieruchomości, np. koszty związane z ustanowieniem hipoteki.
Głównym Kredytobiorcą musi być osoba partycypująca w kosztach (partycypant).

Okres kredytowania wynosi:
• w przypadku kredytu złotowego i kredytu dewizowego w EUR - do 30 lat
• w przypadku kredytu dewizowego w USD i GBP - do 15 lat
Bank nie wymaga udziału środków własnych.

Waluta
Kredyt może być udzielony w następujących walutach: PLN, USD, EUR, GBP.

Zabezpieczenia
Podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na innej nieruchomości należącej do Kredytobiorcy / Współkredytobiorcy lub osoby, która w formie pisemnego oświadczenia woli (druk BZ WBK S.A.) ustanowiła na nieruchomości hipotekę w związku z udzielonym przez bank kredytem mieszkaniowym.

Ponadto wymagane są:
• pełnomocnictwo do dysponowania Kontem osobistym Kredytobiorcy (w BZ WBK);
• do momentu ustanowienia hipoteki bank wymaga zabezpieczenia pomostowego w formie przewidzianej przepisami prawa, w szczególności ubezpieczenia spłaty kredytu w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, z którym bank ma podpisaną umowę o współpracy;
• ubezpieczenie nieruchomości wraz z cesją prawa z polisy ubezpieczenia nieruchomości (od ognia i innych zdarzeń losowych) - nie dotyczy inwestycji w trakcie realizacji;
• cesja prawa z polisy ubezpieczenia na życie - opcjonalnie

Wymagane dokumenty do uzyskania kredytu

Dokumenty dotyczące nieruchomości:
• aktualny wyciąg z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu;
• umowa zawarta z Towarzystwem Budownictwa Społecznego lub spółdzielnią mieszkaniową;
• zaświadczenie o wysokości wkładu partycypacyjnego lub wkładu mieszkaniowego (jeśli nie zostało określone w umowie);
• wycena lub informacja bankowa sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego akceptowanego przez bank (forma określenia wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie uzależnione będzie od kwoty kredytu i lokalizacji nieruchomości)
Dokumenty do weryfikacji zdolności kredytowej:
• poprawnie wypełniony wniosek kredytowy,
• oświadczenie majątkowe (druk BZ WBK),

Comments are closed.