KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

Cena światowa wartość towaru ukształtowana na rynku międzynarodowym wyrażona w pieniądzu międzynarodowym.

Czynniki określające poziom ceny światowej:
- popyt i podaż w ujęciu globalnym
- powiązania między krajami
- stopień kartelizacji rynku poszczególnych produktów (np. OPEC, „ceny transferowe” korporacji; 30-40% handlu międzynarodowego to obrót między filiami korporacji)
- polityka poszczególnych państw lub grup państw (np. polityka rolna UE)
- brak cen światowych na niektóre produkty (nie wszystkie produkty są przedmiotem wymiany, a koszty ich produkcji są nieporównywalne)

Cechy charakterystyczne rynku surowców:
- duży stopień koncentracji handlu w porównaniu z produkcją
- zakupy skoncentrowane w określonym miejscu i czasu (rynek formalny)
- duże zapasy (sezonowość produkcji, ciągłość procesów technologicznych)
- głównym odbiorcą jest przemysł przetwórczy
- ograniczenie w eksporcie surowców o niskim stopniu przetworzenia

Czynniki określające podaż surowców:
- struktura MPP
- eksport surowców jako główne źródło zagranicznych środków płatniczych
- długi cykl produkcyjny
w krótkim okresie czasu
- warunki klimatyczne i atmosferyczne
- miejsce występowania złóż
- koszty eksploatacji
- stopień koncentracji i monopolizacji produkcji (rodzaj produktu)
w długim okresie czasu
- rozwój techniki i technologii produkcji i wydobycia
- postęp w hodowli i uprawie umożliwiający skrócenie cyklu produkcyjnego
- recyklizacja (wtórne wykorzystanie surowców)

Czynniki określające popyt surowców:
1. w krótkim okresie
surowce przemysłowe
- tempo wzrostu produkcji w rozwiniętych krajach przemysłowych
- wahania koniunkturalne: ożywienie gospodarcze – wzrost popytu; dekoniunktura – spadek popytu
surowce rolne
- rozmiary dochodów i konsumpcji żywności na jednego mieszkańca
- słaby wpływ cen (mała substytucyjność, przesłanki technologiczne)
- wydarzenia polityczne
2. w długim okresie czasu
- zmiany w strukturze konsumpcji
- wzrost udziału sektora usług
- zmiany w technice i technologii wytwarzania, wzrost udziału nowoczesnych gałęzi przemysłu
- substytucja surowców naturalnych przez syntetyki
- środki polityki gospodarczej stosowane przez rządy importerów

Kształtowanie się cen surowców
- duża amplituda wahań cen, niska elastyczność cenowa popytu i podaży
w krótkim okresie czasu
- surowce rolne – zmiany podaży związane z cyklicznością produkcji i jej uzależnieniem od warunków atmosferycznych
- surowce przemysłowe – zmiany koniunktury gospodarczej
w długi okresie czasu
- przewidywany rozwój popytu i podaży, zależny od przewidywanych kierunków rozwoju produkcji
- tendencje rozwoju postępu technicznego (szczególnie substytutów)
- tendencje kosztów produkcji

Comments are closed.