Międzynarodowy rynek walutowy pojęcie i rodzaje

Międzynarodowy rynek walutowy pojęcie i rodzaje

Międzynarodowy rynek walutowy (dewizowy) – ogół podmiotów dokonujących transakcji wymiany walut oraz mechanizm ekonomiczny umożliwiający ich przeprowadzenie.
Funkcje rynku dewizowego:
- nieustanna wycena walut obcych
- transfer siły nabywczej w formie pieniężnej między krajami w związku z obrotami towarowymi, usługowymi i kapitałowymi.

Podział rynku dewizowego:
I. Kryterium ze względu na uczestników:

1. rynek krajowy ( narodowy) –jego uczestnicy to podmioty z tego samego kraju, które nabywają lub zbywają waluty obce.
2. rynek międzynarodowy – transakcje dewizowe są zawierane przez podmioty różnych krajów.

II. Z punktu widzenia swobody dokonywania wymiany walut:

1. wolny rynek dewizowy – waluta w pełni wymienialna,
2. rynek reglamentowany – nie istnieje swoboda wymiany waluty krajowej na obce, wszelkie płatności w stosunku z zagranicą podlegają regulowaniu administracyjnemu,
3. typ pośredni – państwo reglamentuje pewne sfery obrotu dewizowego, pozostawiając inne poza zakresem bezpośrednich ograniczeń dewizowych.

III. Ze względu na sposób zorganizowania rynku:

1. rynki formalne – uczestnicy rynku ograniczenie regulaminami np. giełdy dewizowe, giełdy terminowe., strony transakcji kontaktują się w okresowym miejscu i czasie.
2. rynki nieformalne – nie ma ograniczeń w dostępie do rynku – transakcje zawierane są w sposób dowolny ale muszą być przestrzegane przepisy prawa i zwyczajów handlowych.

IV. Kryterium terminu przepływu strumieni walut:

1. Rynek kasowy (natychmiastowy) – walutą są stawiane d dyspozycji nabywcy w ciągu dwóch dni roboczych od zawarcia transakcji.
2. Rynek terminowy – waluty są dostarczane w określonym terminie przyszłym, dłuższym niż dwa dni robocze.

Comments are closed.