Narzędzia parotaryfowe

Narzędzia parotaryfowe

Parataryfowe narzędzia – ograniczenia w handlu zagranicznym nie będące cłami, a powodują skutki identyczne jak cła ( wzrost ceny importu i zmniejszenia jego konkurencyjności), są to:
a) opłaty wyrównawcze – różnica między niższą ceną towaru importowego a wyższą, ustaloną i gwarantowaną przez państwo, ceną wewnętrzną towaru produkowanego w kraju (są zmienne). Podstawowym celem opłat wyrównawczych jest podniesienie ceny towaru importowego do poziomu cen towaru krajowego (zrównanie konkurencyjności), stosuje się je łącznie z cłem lub zamiast cła; charakteryzują się wysoką skutecznością w eliminowaniu konkurencyjności towarów zagranicznych (nie ma od nich ucieczki – obniżenie ceny zwiększa po prostu wielkość dopłat).
b) inne opłaty:
- fiskalne – pobierane w celu zwiększenia dochodów budżetowych, dotyczą głównie
towarów o niskiej elastyczności (dobra luksusowe)
- specjalne – mogą pełnić różne funkcje w zależności od ich typu m.in. zwiększać dochody
budżetowe, chronić bilans płatniczy, np. konsularne, stemplowe, statystyczne,
administracyjne itp.
c) podatki – specjalne podatki obciążające bezpośrednio importera (głównie jego zysk) lub podatki pośrednie dotyczące ceny produktów importowych
d) subsydia eksportowe – świadczenia ze strony państwa (bezpośrednie: dopłaty oraz pośrednie: ulgi kredytowe, ułatwienia fiskalne, pokrywanie przez państwo wydatków marketingowych) na rzecz przedsiębiorstw eksportujących towary; wyrażają się w formie różnicy pomiędzy wyższą ceną krajową a jego niższą ceną na rynku zagranicznym; prowadzą do potanienia na rynku międzynarodowym towaru eksportowego przez dany kraj (bez zmniejszania zysków producentów); subsydia mogą oznaczać dopłaty do produkcji lub umożliwienie podniesienia ceny krajowej
e) dumping – sprzedaż towarów za granicą poniżej ceny wewnętrznej kraju eksportera ( a nawet poniżej kosztów produkcji); głównym celem dumpingu jest zdobycie lub utrzymanie rynku importera
f) depozyty importowe – obciążanie importera przez państwo obowiązkiem wpłaty na specjalny, nie oprocentowany rachunek kwoty proporcjonalnej do wielkości importu, depozyty te mogą obciążać pojedynczy towar lub szeroki asortyment przywozu.
g) podwyższanie podstawy wymiaru cła - przyjęcie za podstawę ustalenia obciążenia celnego ceny wewnętrznej w kraju importującym zamiast ceny handlu zagranicznego, jest to praktykowane w sytuacji, gdy cena wewnętrzna jest wyższa od ceny importowej
h) kontyngenty taryfowe – likwidacja bądź obniżka stawki celnej do pewnego poziomu importu; eksporterów spoza ustalonego kontyngentu obowiązują normalne stawki celne, są stosowane gdy potencjalny import przewyższa możliwość zbytu na terenia danego kraju.

Comments are closed.