Obowiązki najemcy TBS

Obowiązki najemcy TBS

• Najemca jest obowiązany składać towarzystwu, w terminie do 30 kwietnia każdego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim .
• Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania TBS-u o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
• Na żądanie towarzystwa musi przedłożyć zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów swoich oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.
• Uzyskanie przez gospodarstwo dochodów (w danym roku) wyższych niż określonych w ustawie TBS może (ale nie musi) zastosować wobec najemcy rynkową stawkę czynszową.
• Uzyskanie przez najemcę prawa do innego lokalu mieszkalnego powoduje wypowiedzenie umowy najmu.
• W razie nie złożenia przez najemcę deklaracji w terminie towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu.
• Złożenie przez najemcę oświadczenia nie zgodnego z prawdą powoduje rozwiązanie umowy najmu w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia oraz nakłada na najemcę obowiązek zapłaty odszkodowanie w wysokości 200% miesięcznego czynszu, jaki by płacił najemca, gdyby umowa nie została rozwiązana

Comments are closed.