Podatek VAT

Podatek VAT
został wprowadzony do polskiego systemu podatkowego 01.07.1997r. Zastąpił on podatek od obrotu. Koncepcja podatku od wartości dodanej została sformułowana przez Carla Siemensa w 1919 roku. W praktyce ten podatek został zastosowany we Francji w 1954 roku. W procesie harmonizacji polskiego systemu podatkowego do systemu panującego w Unii Europejskiej powstała nowa ustawa o podatku VAT, […]

Podatki konsumpcyjne , Podatki majątkowe

Podatki konsumpcyjne to:
• podatek od towarów i usług (VAT),
• akcyza,
Podatki majątkowe to:
• podatek od spadków i darowizn,
• podatek od czynności cywilno-prawnych,
• podatek od nieruchomości,
• podatek leśny,
• podatek rolny,
• podatek od środków transportu,
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 11.04.2004r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami.

Pozaekonomiczne determinanty kursów walutowych

Pozaekonomiczne determinanty kursów walutowych
Pozaekonomiczne czynniki determinujące poziom kursów walutowych:
1. Polityczne:
- stopień stabilizacji politycznej kraju
- stopień ryzyka politycznego
- występowanie konfliktów regionalnych
- zaostrzenie sytuacji międzynarodowej
2. Psychologiczne:
- przewidywania rozwoju koniunktury
- poziom ryzyka finansowego
- oczekiwania społeczeństwa i świata biznesu
3. Instytucjonalne:
- polityka pieniężna i fiskalna
- stopień liberalizacji rynków
- interwencje banku centralnego
- stosowane rozwiązania systemowe

Ekonomiczne determinanty kursów walutowych

Ekonomiczne determinanty kursów walutowych
Kurs walutowy to wartość waluty narodowej wyrażona w walucie obcej.
Spośród ekonomicznych czynników wpływających na kurs walutowy – wyróżniamy czynniki strukturalne, techniczne i koniunkturalne:
1) strukturalne:
- poziom rozwoju i struktura gospodarki
- poziom konkurencyjności gospodarki
- stan bilansu płatniczego i handlowego
2) techniczne:
- intensywność i struktura przemian technicznych
- poziom rozwoju zaplecza technicznego funkcjonowania rynków
3) koniunkturalne:
- podaż i […]

Międzynarodowy rynek walutowy pojęcie i rodzaje

Międzynarodowy rynek walutowy pojęcie i rodzaje
Międzynarodowy rynek walutowy (dewizowy) – ogół podmiotów dokonujących transakcji wymiany walut oraz mechanizm ekonomiczny umożliwiający ich przeprowadzenie.
Funkcje rynku dewizowego:
- nieustanna wycena walut obcych
- transfer siły nabywczej w formie pieniężnej między krajami w związku z obrotami towarowymi, usługowymi i kapitałowymi.
Podział rynku dewizowego:
I. Kryterium ze względu na uczestników:
1. rynek krajowy ( narodowy) […]

Zadania i funkcje Międzynarodowego funduszu Walutowego

Zadania i funkcje Międzynarodowego funduszu Walutowego
Współczesny międzynarodowy system walutowy funkcjonuje w oparciu o zadania MFW:
1. Rozwój współpracy monetarnej służącej stabilizacji międzynarodowego systemu walutowego.
2. Tworzenie multilateralnego systemu regulowania bieżących należności z tytułu transakcji między krajami członkowskimi.
3. Eliminowanie restrykcji dewizowych hamujących wzrost handlu światowego.
Funkcje MFW:
1. Regulacyjna – ustanowienie między. norm i wzorców działania w sferze międzynarodowych stosunków […]

Cele i zasady systemu z Breton Woods

Cele i zasady systemu z Breton Woods
Podstawowymi celami systemu z Breton Woods były:
1. Przywrócenie wymienialności walut.
2. Stabilizacja kursów walut.
3. Stworzenie przesłanek do szybkiego, swobodnego i korzystnego rozwoju międzynarodowych powiązań gospodarczych.
Zasady funkcjonowania powojennego systemu walutowego ( sformułowane na konferencji w Breton Woods):
1. Złoto jest głównym środkiem rezerwowym i płatniczym,
2. Parytety wymienialnych walut narodowych zostaną określone w […]

Import komplementarny i substytucyjny

Import komplementarny i substytucyjny
Import towarów- trwały lub przejściowy brak towarów i usług w kraju importującym, usuwany poprzez import niezbędny ( wyłączny).
Import komplementarny – dotyczy produkcji krajowej.
Jest to import niezbędny sensu stricto – w związku z oddziaływaniem jakichś przyczyn o charakterze długookresowym, średniookresowym lub krótkookresowym dany kraj nie dysponuje w ogóle określonymi towarami. U źródeł importu […]

Cele i stadia integracji międzynarodowej integracji gospodarczej

Cele i stadia integracji.
Cele międzynarodowej integracji gospodarczej są formułowane w ujęciu ogólnym i szczegółowym.
Cel ogólny integracji - zespalanie narodów, państw, potencjałów gospod., rynków i w ostatecznym efekcie pojedynczych osób różnej narodowości i przynależności państwowej.
W wyniku integracji ludzie zbliżają się do siebie, zaczynają myśleć i działać podobnie, znikają bariery językowe i konflikty narodowościowe, pojawiają […]

Kryteria definiowania integracji gospodarczej

Kryteria definiowania integracji gospodarczej
Międzynarodowa integracja gospodarcza oznacza scalanie narodowych potencjałów ekonomicznych w jeden potencjał międzynarodowy. Chodzi tu o tworzenie nowych organizmów gospodarczych, które w efekcie maja możliwości przekraczające sumę możliwości narodowych.
Obejmuje różne dziedziny życia gospodarczego, społecznego i politycznego.
Kryteria definiowania:
1. Kryterium horyzontu integracji – odpowiedź na pytanie czy integracja jest
nie kończącym się procesem, czy też osiąga stan […]