Strategia lizbońska Romana Prody

Strategia lizbońska Romana Prody
W 2000 roku w Lizbonie uznano, że w 2010 roku gospodarka europejska będzie bardziej konkurencyjna niż amerykańska. Jednak teraz wiemy, że to się nie uda bo dystans między Europą a Ameryką się pogłębia. UE chce odgrywać ważną rolę obok USA.

Polski rząd miał kilka argumentów na podtrzymanie postulatu nr 1 dotyczącego

Polski rząd miał kilka argumentów na podtrzymanie postulatu nr 1 dotyczącego głosowania nicejskiego:
1. konwent, który obradował – Rada Europejska zebrana w Leaken miała wyznaczone cele którymi miał zająć się konwent – nie było tam zaznaczone, że konwent będzie obradował na temat zmiany głosowania – uznano, że konwent wyszedł poza swoje kompetencje – był to podstawowy argument […]

Przyszłość Unii Europejskiej

Przyszłość Unii Europejskiej
Pozostaje problem uczynienia z Europy ważnego biegunu w geopolityce. Gospodarka jest jednak trochę zapóźniona. W UE w krajach “starych” notuje się powolny wzrost gospodarczy, a inne nowsze kraje wyznaczają standardy globalizacyjne. Centrum świata przenosi się na Pacyfik (USA, Indie, Chiny) w mniejszym stopniu do Europy. Traktat z Maastricht dowodzi, że UE chce czegoś […]

REMONTY I ICH RODZAJE

REMONTY I ICH RODZAJE – wyróżniamy remonty i kapitalne
Bieżące – to działania które mają zapobiegać trwałemu uszkodzeniu danego obiektu czyli zapobiegać przed remontem kapitalnym w grupie remontów bieżących wyróżniamy:
-remonty planowo-zapobiegawcze – to działania podejmowane w ściśle określonym czasie oraz w sytuacji kiedy nie widzimy jeszcze zewnętrznych objawów zużycia nieruchomości, nie są kapitałochłonne
-prace interwencyjne – są […]

Cykl życia nieruchomości

Cykl życia nieruchomości – 3 fazy – przedeksploatacyjna, eksploatacji, poeksploatacyjna.
Przedeksploatacyjna – obejmuje fazy(projektowania, etap budowy i montażu instalacji, okres prób przedeksploatacyjnych, oddanie do eksploatacji rozliczania faktury); każdy z tych etapów możemy odnieść do zasobów mieszk.; okres prób i sprawdzanie wszystkich instalacji i oddanie do eksploatacji – Adaptacja
Eksploatacyjna – wyróżniamy (eksploatacja w fazie pełnej sprawności technicznej, […]

Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi

Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi
1.Różnorodność przepisów w odniesieniu do różnych form własności zasobu, wyróżniamy: zasoby spółdzielcze, komunalne, TBS, developerskie, wspólnot mieszkaniowych, indywidualne
2.Rózne rodzaje czynszów obowiązujące w wydzielanych zasobach mieszkaniowych
Rodzaje czynszów: Jeżeli zasady ustalenia czynszów oparte są o rachunek ekonomiczny tzn wpływy z czynszów pokrywają koszty gospodarki zasobów mieszk. wtedy mówimy o czynszu ekonomicznym. Pojęciem przeciwstawnym jest […]

Przykładowe pytanie na egzamin z gospodarki przestrzenna

Przykładowe pytanie na egzamin z gospodarki przestrzenna
1. Podaj definicje polityki przestrzennej i na czym polega czynna polityka przestrzenna
2. Wymień obszary problemowe i podaj przykłady.
3. Co to jest anekumena, subekumena, ekumena.
4. metoda Genewska.
5. Co to jest aglomeracja policentryczna i przykłady takiej aglomeracji.
1. Czynniki warunkujące politykę przestrzenną i polityka przestrzenna bierna.
2. Omówić pojęcie ładu przestrzennego […]

PRZYCZYNY I PRZEJAWY ODRĘBNOŚCI TECHNICZNEJ BUDOWNICTWA

PRZYCZYNY I PRZEJAWY ODRĘBNOŚCI TECHNICZNEJ BUDOWNICTWA
1. nieruchomość produktu
W przemyśle lokalizacja zakładu przemysłowego dokonywana jest tam gdzie są odpowiednie warunki (infrastruktura, rynki zbytu)
Wynika to z służebnej roli budownictwa w stosunku do potrzeb inwestycyjnych.
2. szeroka skala substytucji
Możliwość wykonania produktu finalnego o nie zmienionej wartości użytkowej przy wzajemnej zastępowalności techniki tradycyjnej i nowoczesnej, materiałów różnego rodzaju oraz pracy […]

ZESTAWIENIE CECH ODRĘBNOŚCI STRUKTURALNEJ BUDOWNICTWA

ZESTAWIENIE CECH ODRĘBNOŚCI STRUKTURALNEJ BUDOWNICTWA
Cechy odrębności
Przedmiotowej
Nieruchomość produktu
Indywidualny charakter i złożoność produktu
Fluktuacja zadań inwestycyjnych
Sezonowość klimatyczna
Estetyczne (emocjonalne znaczenie produktu)
Długowieczność i kapitałochłonność produktu
Długi cykl produkcyjny
podmiotowej
Ruchomość środków produkcji i ruchliwość załóg. Przejściowy charakter zakładu pracy
Udział zamawiającego w procesie produkcyjnym , wielostronna kooperacja
Fluktuacja zatrudnienia
Sezonowe zmiany liczebności i jakości zatrudnienia
Artystyczne kwalifikacje projektanta i części wykonawców
Konserwatyzm techniczny i ekonomiczny
Finansowanie i kontrola […]

ROZWÓJ MYSLI EKONOMICZNEJ W BUDOWNICTWIE

ROZWÓJ MYSLI EKONOMICZNEJ W BUDOWNICTWIE
PREHISTORIA
1. już w XVIII wieku p.n.e w Babilonii działali przedsiębiorcy budowlani, którzy podejmowali się wykonywania robót za wynagrodzeniem ustalonym przez ustawę. Podstawą wynagrodzenia był ciężar użytego materiału a nie wielkość domu.
2. cechą najbardziej cenioną była trwałość budowli (do budowy świątyń nie zatrudniano przez przedsiębiorców prywatnych)
3. nie interesowano się w tym czasie ani procesem technologicznym […]