Podatek VAT

Podatek VAT
został wprowadzony do polskiego systemu podatkowego 01.07.1997r. Zastąpił on podatek od obrotu. Koncepcja podatku od wartości dodanej została sformułowana przez Carla Siemensa w 1919 roku. W praktyce ten podatek został zastosowany we Francji w 1954 roku. W procesie harmonizacji polskiego systemu podatkowego do systemu panującego w Unii Europejskiej powstała nowa ustawa o podatku VAT, która zawiera w sobie VI Dyrek-tywę Unii Europejskiej. Dyrektywa ta jest dokumentem głównym na bazie, której tworzone są krajowe ustawy o podatku VAT. Ustawy krajowe nie powinny być sprzeczne z VI Dyrek-tywą. Jeżeli krajowa ustawa jest nie zrozumiała to sięgamy do IV Dyrektywy. Całkowita har-monizacja prawa nastąpi wówczas, gdy stawki podatku VAT będą takie same we wszystkich krajach członkowskich. Podatek VAT jest lepszym podatkiem od podatku obrotowego, po-nieważ podczas obowiązywania podatku od obrotu podatnicy ukrywali swoje dochody, aby płacić mniejszy podatek.

Comments are closed.