RYNEK TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH

RYNEK TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH

 trwałe dobra materialne
 nietrwałe dobra

Cechy charakterystyczne rynku towarów konsumpcyjnych:
- istotna część światowych obrotów handlowych
- w imporcie i eksporcie dominują kraje wysoko rozwinięte
- brak specjalizacji w produkcji

Rynki krajowe
- duża liczba nabywców (masowy popyt)
- koncentracja nabywców w ośrodkach geograficznych
- zmiany miejsc popytu, przesuwanie się nabywców
- duży wpływ czynników emocjonalnych na zakupy
- indywidualizacja popytu

Czynniki kształtujące podaż na dobra konsumpcyjne
- duże rozproszenie produkcji
- brak specjalizacji między krajami
- duża konkurencja podaży (produkcja nie wymaga dużych inwestycji, krótki cykl życia produktu, wysoka rentowność)
- kierunki rozwoju produkcji wyznaczane są przez pożądane cechy dóbr
- środki polityki państwa

Czynniki kształtujące popyt na dobra konsumpcyjne:
1. czynniki geograficzne
- położenie kraju
- warunki klimatyczne
- liczba ludności, gęstość zaludnienia
- stopień urbanizacji
2. czynniki ekonomiczne
- wielkość DN na jednego mieszkańca, siła nabywcza ludności
- procent DN przeznaczony na zakupy i oszczędności
- kredyty konsumpcyjne
- ceny
3. czynniki socjologiczne
- przynależność do określonej grupy społecznej
4. czynniki psychologiczne
- motywy zakupów

Comments are closed.