Specyfika zarządzania zasobami TBS-owymi

Specyfika zarządzania zasobami TBS-owymi

Towarzystwa Budownictwa Społecznego zostały powołane do życia na podstawie Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 roku (Dz. U. Nr 133) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000r w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz.U. nr 62, poz. 719 ze zm.).
Rozporządzenie to stanowi przepis wykonawczy do w/w ustawy.
Powyższa ustawa zgodnie z założeniami polityki mieszkaniowej Państwa ma za zadanie stworzyć podstawy do rozwoju budownictwa mieszkaniowego jak również umożliwić pozyskanie mieszkań przez średnio-zamożne grupy społeczne.
Jest ona również podstawowym dokumentem regulującym zasady tworzenia i działania TBS w szczególności:
• zasady tworzenia i działania Towarzystw Budownictwa Społecznego, działających na zasadzie non profit (nie dla zysku),
• funkcjonowanie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego finansującego:
- budowę nowych i odnawianie istniejących mieszkań czynszowych,
- rozwój infrastruktury komunalnej.

Dnia 27 sierpnia 2004 weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (wg.ustawy z dn. 26.10.95 ze zmianami z dn. 27.08.04)

KFM służy realizacji zadań wynikających z polityki państwa w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

1. Na Fundusz składają się:
1) środki budżetowe określone w ustawie budżetowej,
2) odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek,
3) odsetki od lokat środków Funduszu w bankach,
4a) wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez
Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski bądź gwarantowane przez Skarb Państwa,
4b) wpływy z tytułu transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy
procentowej oraz ryzykiem walutowym, w związku z zaciągnięciem kredytu lub
pożyczki na rzecz Funduszu,
5) darowizny i zapisy,
6) spłaty pożyczek udzielonych ze zniesionego centralnego Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego, wraz z należnymi odsetkami,
7) inne wpływy.

2a. Suma lokat, o których mowa w ust.1 pkt 3, w jednym banku lub w grupie banków,
powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15 % środków
Funduszu nie zaangażowanych w kredyty i pożyczki.
2b. Przepisu ust.2 nie stosuje się do lokat środków Funduszu w bankach, dokonywanych w
zw. z transakcjami zabezpieczającymi przed ryzykiem zmiany st. procentowej oraz
ryzykiem walutowym, w zw. z zaciągnięciem kredytu lub pożyczki na rzecz Funduszu.
3. Na Fundusz przeznacza się także:
1) wpływy z emisji przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji na podstawie
upoważnienia Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
2) środki z pożyczek zagranicznych przekazane Bankowi Gospodarstwa Krajowego przez
Ministra Finansów w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.
4. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w porozumieniu z Ministrem
Finansów, określa warunki spłaty pożyczek, o których mowa w ust.3 pkt 2.

Comments are closed.