STATUT spółdzielni

STATUT

Założyciele spółdzielni powinni uchwalić i podpisać statut, a następnie przedstawić go sądowi celem rejestracji.
Z chwilą wydania przez sąd postanowienia o wpisie do rejestru spółdzielnia staje się osobą prawną i może rozpocząć działalność gospodarczą. Spółdzielnia podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Statut spółdzielni powinien określać:
1) oznaczenie nazwy z dodatkiem „spółdzielnia” lub „spółdzielczy” i podaniem jej siedziby;
2) przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania, o ile założono ją na czas określony;
3) wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie; jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż jednego udziału, może określać ich górną granicę;
4) prawa i obowiązki członków;
5) zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków;
6) zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał;
7) zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni;
8) zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni.
Zmiana statutu spółdzielni wymaga uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów. Zmiana może polegać na wymianie niektórych postanowień lub na przyjęciu nowego tekstu.

Comments are closed.