Swobodny przepływ kapitału - nabywanie nieruchomości:

Swobodny przepływ kapitału - nabywanie nieruchomości:
uzasadnienie wniosków o okresy przejściowe

• Wystąpienie Polski o okres przejściowy, w którym zasada swobody przepływu kapitału w odniesieniu do niektórych rodzajów nieruchomości nie byłaby przeniesiona do prawa krajowego i nadal w mocy pozostawałaby ustawa z 1920 roku, wynikało z obawy, że zniesienie administracyjnej kontroli nad nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców mogłoby doprowadzić - wskutek bardzo znacznej różnicy ich cen w Polsce i krajach Unii Europejskiej, a także różnicy siły nabywczej obywateli polskich i obywateli Unii - do niekontrolowanego wykupu i zdominowania rynku nieruchomości przez obywateli Unii. Taka sytuacja, w kontekście doświadczeń historycznych i zmian terytorialnych w rezultacie II wojny światowej, mogłaby spowodować wzrost negatywnych postaw wobec integracji Polski z Unią w polskim społeczeństwie.
• Inną niekorzystną konsekwencją byłoby wyeliminowanie z rynku nieruchomości polskich rolników, co zahamowałoby procesy restrukturyzacji i konsolidacji własności ziemskiej w rolnictwie.

Comments are closed.