wzór Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Zawarta w dniu 17.01.2004r. w Kętach,
pomiędzy Jan Kowalski zamieszkały 43-300 Bielsko-Biała ul. Mostowa 5, legitymująca się dowodem tożsamości nr AEI500300, zwanym dalej Wynajmującym
a Marianem kowalskim , zamieszkałą w Kętach oś. Nad Sołą 25, legitymującą się dowodem tożsamości nr ABI818555, zwanym dalej Najemcą.

§1
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr 1a położonego na parterze w budynku znajdującym się w Kętach przy ul. Krakowskiej 35, składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 74m 2.
§2
1. Wynajmujący oddaje najemcy do używania wyłącznie w celach mieszkaniowych opisany w § 1 lokal na czas nieokreślony.
2. Wydanie lokalu nastąpi protokolarnie po podpisaniu umowy.
§ 3.
1. Najemca zobowiązuje się opłacać czynsz w wysokości 500 zł miesięcznie do 5 każdego miesiąca do rąk wynajmującego.
2. Opłaty za lokal uiszcza najemca bezpośrednio dostawcom mediów w oparciu o dostarczone mu rachunki.
§ 4.
1. Najemca zobowiązuje się wpłacić wynajmującemu 3.000 zł kaucji zabezpieczającej ewentualne przyszłe roszczenia wynajmującego z tytułu najmu lokalu mogące powstać do dnia opróżnienia lokalu przez najemcę.
2. Zwalowryzowana kaucja podlega zwrotowi po upływie miesiąca od opróżnienia lokalu lub wygaśnięcia najmu.
§ 5.
Czynsz nie może być podwyższany częściej niż raz w roku.
§ 6.
Drobne nakłady obciążają najemcę lokalu, należą do nich w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.
§ 7.
Najemca może założyć w najętym lokalu oświetlenie elektryczne, gaz, telefon, radio i inne podobne urządzenia, chyba że sposób ich założenia sprzeciwia się obowiązującym przepisom albo zagraża bezpieczeństwu nieruchomości. Jeżeli do założenia urządzeń potrzebne jest współdziałanie wynajmującego, najemca może domagać się tego współdziałania za zwrotem wynikłych stąd kosztów

§ 8.
W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody najemca jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia.
§ 9.
Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, wynajmujący może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli najemca:
1) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
3) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej zgody właściciela, lub
2. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 10.
Jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach.
§ 11.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy księgi kodeksu cywilnego.

Wynajmujący Najemca
…………………………….. ……………….

Comments are closed.