Zadania i funkcje Międzynarodowego funduszu Walutowego

Zadania i funkcje Międzynarodowego funduszu Walutowego

Współczesny międzynarodowy system walutowy funkcjonuje w oparciu o zadania MFW:
1. Rozwój współpracy monetarnej służącej stabilizacji międzynarodowego systemu walutowego.
2. Tworzenie multilateralnego systemu regulowania bieżących należności z tytułu transakcji między krajami członkowskimi.
3. Eliminowanie restrykcji dewizowych hamujących wzrost handlu światowego.

Funkcje MFW:
1. Regulacyjna – ustanowienie między. norm i wzorców działania w sferze międzynarodowych stosunków finansowych,
2. Kredytowa – dostarczanie krajom członkowskim dodatkowych środków finansowych.
3. Konsultacyjna – stworzenie krajom członkowskim miejsca konsultacji i wymiany doświadczeń oraz doradztwa gospodarczego.
4. Kontrolna – nadzorowanie przez MFW uzgodnionych programów dostosowawczych i wykorzystania kredytów zgodnie z ustalonymi wcześniej celami.

Comments are closed.