ZPE i MPE w krajach nowo uprzemysłowionych.

ZPE i MPE w krajach nowo uprzemysłowionych.

Kraje nowo uprzemysłowione – tradycyjnie słabo rozwinięte, dokonujące dogłębnych przemian strukturalnych w gospodarce w warunkach wysokiego tempa rozwoju (Brazylia, Indie, Egipt)

Kraje te przyjęły strategię rozwoju „otwartego” składającej się z 3 faz.

Faza 1
Analiza potrzeb i możliwości gospodarki światowej

Fara 2
Kształtowanie struktury produkcji w kraju

Faza 3
Polityka ekspansji eksportowej

W kolejnych generacjach krajów nowo uprzemysłowionych strategia ta podlegała pewnym korektom (ze względu na zmiany warunków konkurencji) w kierunkach:
- od specjalizacji w produkcji w której inni jeszcze nie wytwarzali lub konkurencji ceną do konkurencji jakością
- od przemysłu przetwórczego, głównie maszynowego i art. konsumpcyjnych do dziedzin przemysłu przetwórczego decydujących o postępie technicznym (przemysł komputerowy, elektronika)
- od metod pośrednich i bezpośrednich oddziaływania państwa do liberalizacji eksportu, ograniczania interwencjonizmu co najwyżej do metod pośrednich.

Czynniki rozwoju gospodarczego krajów nowo uprzemysłowionych:
 Wewnętrzne:
- Akumulacja wewnętrzna – umożliwiała sfinansowanie przeważającej części inwestycji proeksportowych
- Warunki społeczno-kulturowe (zdyscyplinowanie, dobra organizacja pracy); preferowanie wyrobów własnych a nie importowanych
 Zewnętrzne:
- Pomoc zagraniczna (z USA i Japonii)
- Dobra koniunktura gospodarcza na rynkach międzynarodowych ułatwiająca sprzedaż wyrobów przemysłowych przetworzonych
- Klimat polityczny w świecie – ułatwiał łatwy dostęp do kredytu i rynków zagranicznych

MPE krajów nowo uprzemysłowionych jest w pewnym stopniu pochodną polityki prowadzonej przez kraje słabo rozwinięte gospodarczo. Odnosi się to zwłaszcza do okresu rozpoczynającego ich dynamiczne przemiany gospodarcze. Jednak coraz bardziej ewoluują w kierunku MPE prowadzonej przez kraje rozwinięte gospodarczo. Dotyczy to m.in.ich poparcia dla liberalizacji handlu międzynarodowego, wprowadzenia nowych zasad przepływu towarów i usług w ramach Światowej Organizacji Handlu, reformy międzynarodowego systemu walutowego itp.

Comments are closed.