Do najczęściej wymienianych celów restrukturyzacji zatrudnienia zaliczamy:

Do najczęściej wymienianych celów restrukturyzacji zatrudnienia zaliczamy:
• Dokonanie zmian zatrudnienia stosownie do przyjętych dążeń przedsiębiorstwa
• Dostosowanie poziomu i struktury zatrudnienia do wymogów rynkowego otoczenia
• Zapewnienie lepszej wydajności pracy

Najczęstszymi problemami polskich firm w zakresie zatrudnienia są:

Najczęstszymi problemami polskich firm w zakresie zatrudnienia są:
• Zatrudnienia nieodpowiednich, przypadkowych osób
• Problemy w stabilizacji kadry fachowców, przy jednoczesnych trudnościach pozbycia się gorszych pracowników
• Niepotrzebne, bezpodstawne szkolenia
• Różne kryteria wynagrodzeń
• Brak porozumienia pomiędzy poszczególnymi szczeblami w firmie
• Brak jasno wytyczonej ścieżki kariery
• Niska kultura organizacyjna.
W wielu przedsiębiorstwach racjonalizacja zatrudnienia jest utrudniona poprzez silny opór społeczny organizacji […]

Podatki majątkowe

Podatki majątkowe
Podatki majątkowe, jak sama nazwa wskazuje, to takie podatki, których źródłem jest majątek podatnika lub jego składniki. Przedmiotem podatku majątkowego może być:
 całość lub część posiadanego majątku tj. stan majątku,
 zmiana praw majątkowych tj. nabycie lub zbycie praw majątkowych (podatek […]

Zagrożenia oraz szanse rozwoju rynku nieruchomości

Zagrożenia oraz szanse rozwoju rynku nieruchomości
ZAGROŻENIA:
1) zmienność gospodarki, która pozostaje bardzo wrażliwa na zmiany koniunkturalne
2) ryzyko prawne wywołane częstymi zmianami przepisów i ich niedoskonałością
3) niski poziom zamożności polskiego społeczeństwa
4) koszty kredytu i zdolność kredytowa
5) wysokie koszty transakcyjne
6) brak odmrażania kapitału ulokowanego na rynku nieruchomości
7) nieumiejętność wykorzystania środków unijnych
brak instytucji analizujących rynek nieruchomości
9) brak reformy katastralnej (komputeryzacji ksiąg wieczystych, ujednolicenie gruntów i […]

Rynek nieruchomości jest rynkiem niedoskonałym, o niedoskonałości decyduje:

Rynek nieruchomości jest rynkiem niedoskonałym, o niedoskonałości decyduje:
1. stałość nieruchomości
2. wrażliwość wartości nieruchomości na zmiany w otoczeniu
3. powstawanie zachowań spekulacyjnych i monopolistycznych
4. kapitałochłonność transakcji
5. rzadkość zawieranych transakcji
6. często nierracjonalne zachowania kupujących i sprzedających – decyzje nie podejmują wyłącznie w oparciu o ceny, ale modę, sąsiedztwo, tradycję czy reklamę
7. brak przejrzystej informacji o transakcjach ze względu na ich poufność, zebranie informacji o rynku […]

Cechy nieruchomości:

Cechy nieruchomości:
Najważniejszą cechą rynku nieruchomości jest lokalizacja. Nieruchomości nie da się przenieść na rynek, gdzie są wyższe cechy, stąd odgrywa on główne znaczenie lokalne i zaspokaja lokalne potrzeby.
Drugą cechą jest fakt, że stosunki wymiany dotyczą nie tylko prawa własności, ale również praw dotyczących korzystania z nieruchomości. Z punktu widzenia praw wyróżnić można:
• rynek aktywów finansowych czyli […]

Rynek nieruchomości - w przekroju przedmiotowym - według kryterium przestrzennego - Według kryterium cenowego - Według kryterium jakościowego

Rynek nieruchomości - w przekroju przedmiotowym - według kryterium przestrzennego - Według kryterium cenowego - Według kryterium jakościowego
Rozpatrując rynek nieruchomości w przekroju przedmiotowym:
1. rynek nieruchomości mieszkaniowych (domy i lokale mieszkalne)
2. rynek nieruchomości komercyjnych (budynki biurowe, powierzchnie handlowe, usługowe, rozrywkowe, hotele, motele, stacje benzynowe, mieszkania na wynajem)
3. rynek nieruchomości przemysłowych (zawiera uzbrojenie terenu, budynki fabryczne, kopalnie, magazyny, hurtownie)
4. rynek […]

Podstawowe pojęcia rynku nieruchomości

Podstawowe pojęcia rynku nieruchomości
- sektor nieruchomości
rynek nieruchomości
(faza obrotu i użytkowania)
rynek lokat
rynek najmu
rynek budowlany
(faza tworzenia)
Obrót rozumiany jako transfer nieruchomości
budowa bloku – 18 miesięcy
budowa domu jednorodzinny 70-80miesięcy
różnica wynika z braku płynności finansowej
lokata – nabywanie nieruchomości na własność
najem – nabycie lokalu
rynek budowlany i rynek nieruchomości są ze sobą powiązane gdyż na rynku nieruchomości wyznaczana jest dochodowość nieruchomości i […]

Pojęcie podatku oraz jego funkcje

Pojęcie podatku oraz jego funkcje
Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.
W podatku można wyodrębnić trwałe, stałe cechy oraz zmienne. Do trwałych cech należy zaliczyć przymusowość, bezzwrotność, nieodpłatność oraz ogólność, natomiast […]

W praktyce w ramach analizy ryzyka działalności gospodarczej często stosuje się podejście polegające na badaniu zmienności.

W praktyce w ramach analizy ryzyka działalności gospodarczej często stosuje się podejście polegające na badaniu zmienności.
Najlepszymi miarami w zakresie badania zmienności w ramach analizy działalności gospodarczej są:
 odchylenie standardowe – informuje, jakie jest przeciętne odchylenie możliwych wielkości miary od jej oczekiwanej wielkości. Im większa wartość odchylenia, tym większe ryzyko. Zaletą odchylenia standardowego jest prosta formuła […]