Cechy nieruchomości:

Cechy nieruchomości:
Najważniejszą cechą rynku nieruchomości jest lokalizacja. Nieruchomości nie da się przenieść na rynek, gdzie są wyższe cechy, stąd odgrywa on główne znaczenie lokalne i zaspokaja lokalne potrzeby.
Drugą cechą jest fakt, że stosunki wymiany dotyczą nie tylko prawa własności, ale również praw dotyczących korzystania z nieruchomości. Z punktu widzenia praw wyróżnić można:
• rynek aktywów finansowych czyli inwestujących we własność
• rynek użytkowników, na którym udostępniane jest prawo do korzystania z nieruchomości
Cechą więc jest niejednolitość rynku nieruchomości.

Trzecią cechą jest sztywność podaży nieruchomości w krótkim okresie czasu (sztywna podaż ze względu na długi cykl inwestycyjny) Sztywność wynika z :
• kapitałochłonności nieruchomości
• długiego cyklu inwestycyjnego
• starości w miejscu obiektów budowlanych
Wzrost popytu na dany rodzaj nieruchomości powoduje w krótkim okresie czasu wzrost cen, nie wywołując wzrostu podaży.

Czwartą cechą rynku jest występowanie pernamentnych stanów nierównwagi pomiędzy popytem i podażą na rynku nieruchomości (popyt # podaż)

Piątą cechą jest rynku nieruchomości jest fakt, iż podlega on znacznemu interwencjonizmowi publicznemu, który realizowany jest na szczeblu państwa i samorządów terytorialnych, w szczególności gminy. Ingerencja może przyjmować postać regulacji i funkcjonowania rynku, w tym zdobywania kwalifikacji, jak również postać działań generowanych na wzrost podaży i / lub popytu na nieruchomość, w szczególności mieszkaniowe cechą szczególną interwencjonizmu jest realizacja celów społecznych, politycznych w mniejszym zaś stopniu celów ekonomicznych.

Szóstą cechą jest mała przejrzystość rynku nieruchomości przejawiająca się w małej dostępności do danych rynkowych, dotyczących cen transakcyjnych i warunków ich zawierania, co utrudnia analizę rynku.

Siódmą cechą jest wymóg jego fachowej obsługi, dlatego też na rynku wykształciły się następujące zawody – rzeczoznawca majątkowy, zarządca nieruchomości, pośrednik, doradca nieruchomościowy, notariusz)

Comments are closed.