Czynniki kształtujące ryzyko gospodarcze.

Czynniki kształtujące ryzyko gospodarcze.

„Ryzyko działalności gospodarczej jest dla praktyków rynku kapitałowego jednym z poważniejszych obszarów analizy i oceny kondycji gospodarki. Ryzyko inwestycji jest to niepewność osiągnięcia zakładanego rezultatu inwestycji. Za ryzykowne przyjmuje się zarówno osiągnięcie lepszych, jak i gorszych rezultatów konsekwencją braku wiedzy o przyszłym rozwoju sytuacji oraz braku pełnej informacji o sytuacji obecnej, która umożliwia lepszą ocenę rokowań na przyszłość. Każda decyzja gospodarcza związana z bieżącą działalnością firmy i jej zamierzeniami rozwojowymi opiera się na przewidywaniu przyszłych warunków działania, które zawsze jest obarczone pewną dozą niepewności. Nigdy nie można z całkowitą pewnością stwierdzić, jak w przyszłości ukształtują się zmienne będące podstawą dzisiejszej decyzji. Jak zatem widać, takiego ryzyka nie można uniknąć.

Ryzyko działalności gospodarczej obejmuje niepewność osiągnięcia dochodów i zysków z działalności operacyjnej z powodu samej natury tejże działalności. Tego typu ryzyko może być konsekwencją zmian zachodzących na rynku, zmian gustów i preferencji klientów, zmieniającej się struktury gospodarki. Praktycznie każdy produkt ma określony czas „życia” na rynku, co sprawia, że zmiany są nieuniknione. Istnieją metody i techniki pozwalające na badanie długości cyklu życia produktu (usługi), które zmniejszają ryzyko gospodarcze wynikające z tego powodu”.

Wyróżniamy czynniki zarówno zwiększające jak i zmniejszające ryzyko działalności gospodarczej. Do czynników zwiększających ryzyko możemy zaliczyć:

 spadek dochodu narodowego,
 spadek eksportu,
 spadek produkcji przemysłowej,
 rosnący ujemny bilans handlu zagranicznego,
 wzrost wydatków państwa na cele socjalne i związane z tym systemy udogodnień socjalnych,
 niestabilna sytuacja gospodarcza (strajki, niepokoje społeczne, itp.),
 niestabilna, słaba waluta,
 wzrost poziomu inflacji,
 wzrost bezrobocia,
 zwiększenie obciążeń podatkowych,

Do grupy czynników zmniejszających (obniżających) ryzyko możemy zaliczyć:

 wzrost wielkości dochodu narodowego,
 wzrost eksportu,
 wzrost produkcji przemysłowej,
 wzrost popytu na ofertę przedsiębiorstw produkcyjnych,
 spadek cen nośników energii,
 spadek poziomu inflacji,
 obniżka podatków i rozwój systemu ulg inwestycyjnych,

„Część czynników wymienionych w tabeli poddaje się łatwej kwantyfikacji, część natomiast ma charakter wyraźnie jakościowy. W większości przypadków są to czynniki makroekonomiczne, czyli zewnętrzne dla przedsiębiorstw mających niewielki wpływ na ich wystąpienie i ich zmiany. Na tym tle należy wyróżnić te elementy, które bezpośrednio zależą od przedsiębiorstwa i jego sprawności w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Efekty działania przedsiębiorstwa, znajdują swój wyraz we wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, które są podstawą oceny kondycji finansowej firmy. Czynniki te powinny być traktowane jako zmienne losowe. Oznacza to, że przy znajomości prawdopodobieństwa zrealizowania się określonego poziomu danego wskaźnika możliwe jest obliczenie wartości ryzyka dla konkretnej decyzji gospodarczej.
Zarządzający firmą dążą na ogół do realizacji zamierzonych celów przy jak najniższym poziomie ryzyka. Najprostszym sposobem oceny kondycji ekonomiczno-finansowej firmy jest klasyczna analiza wskaźnikowa. Za pomocą wybranych miar, dysponując informacją o ich poziomie normatywnym, można ocenić sytuację firmy. Do poprawnej oceny konieczna jest znajomość odpowiednio długiego ciągu informacji z okresów przeszłych. Tylko w takiej sytuacji możliwe będą poprawna ocena sytuacji dzisiaj i bardziej wiarygodna ocena perspektyw na jutro. Analiza powinna być zatem prowadzona zarówno w czasie, jak i w przestrzeni”.

Comments are closed.