Kontrola podatkowa - Upoważnienia do kontroli, uprawnienia kontrolującego.

Upoważnienia do kontroli, uprawnienia kontrolującego.

Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez:
1. naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu skarbowego – pracownikom tego urzędu;
2. naczelnika urzędu celnego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu celnego – funkcjonariuszom celnym oraz pracownikom tego urzędu;
3. wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa lub osobę zastępującą wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa – pracownikom urzędu gminy (miasta), starostwa lub urzędu marszałkowskiego;
4. ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub osobę zastępującą ministra właściwego do spraw finansów publicznych – pracownikom urzędu obsługującego tego ministra.
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej zawiera:
1. oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia;
2. wskazanie podstawy prawnej;
3. imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących);
4. numer legitymacji służbowej kontrolującego (kontrolujących);
5. oznaczenie kontrolowanego;
6. określenie zakresu kontroli;
7. datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
8. podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;
9. pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego wynikających z przepisów niniejszego działu.
Kontrolujący, w zakresie wynikającym z upoważnienia, są w szczególności uprawnieni do:
1. wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego;
2. wstępu do lokali mieszkalnych,
3. żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do dokonania jego oględzin;
4. żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej;
5. zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą;
6. zabezpieczania zebranych dowodów;
7. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;
8. żądania przeprowadzenia spisu z natury;
9. przesłuchiwania świadków, kontrolowanego oraz innych osób
10. zasięgania opinii biegłych.
Kontrolujący może zażądać wydania, na czas trwania kontroli, za pokwitowaniem:
1. próbek towarów;
2. akt, ksiąg i dokumentów w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że są one nierzetelne, lub gdy podatnik nie zapewnia kontrolującym warunków umożliwiających wykonywanie czynności kontrolnych związanych z badaniem tej dokumentacji, a w szczególności nie udostępnia kontrolującym samodzielnego pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentów.
Przeglądanie akt postępowania przygotowawczego i sądowego, akt spraw sądowych, a także dokumentów zawierających informacje stanowiące tajemnicę państwową, służbową lub zawodową oraz sporządzanie z nich odpisów i notatek następuje z zachowaniem właściwych przepisów.

Comments are closed.