LOKALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LOKALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Istotnym elementem w polityce gospodarczej jest określenie przestrzennej lokacji zakładów produkcyjnych. Wiąże się to z istniejącymi dysproporcjami w rozmieszczeniu przemysłu. Dysproporcje te wynikają z różnych uwarunkowań ekonomicznych i geograficznych. Wpływ środowiska geograficznego na lokalizację zakładów produkcyjnych znajduje wyraz w okre-ślonej klasyfikacji dziedzin produkcji. Wyróżniamy tutaj:
a) dziedziny produkcji o lokalizacji wymuszonej, gdzie lokalizacja zakładu wyznaczona jest miejscami występowania różnych surowców (przemysł wydobywczy),
b) dziedziny produkcji o lokalizacji „określonej” – obejmują te rodzaje zakładów, które ze względu na wpływ środowiska geograficznego powinne być zlokalizowane w po-bliżu bazy surowcowej przy uwzględnieniu czynnika kosztu transportu i rynku zbytu np. przemysł hutniczy, chemiczny, spożywczy,
c) dziedziny produkcji o lokalizacji nie określonej albo swobodnej, gdzie żaden z wy-mienionych czynników lokalizacji nie wpływa na lokalizację zakładów produkcyjnych np. przemysł włókienniczo-odzieżowy, elektroniczny),
Polityka gospodarcza zmierzająca do łagodzenia dysproporcji uprzemysłowienia poszczegól-nych regionów może być prowadzona głównie przez lokalizację zakładów grupy „c” i w mniejszym stopniu grupy „b”.

Comments are closed.