Kryteria podziału ryzyka.

Kryteria podziału ryzyka.
W literaturze spotyka się wiele różnych klasyfikacji ryzyka ponieważ mamy do czynienia z ogromem jego rodzajów i wszelkiego typu klasyfikacji . Poniżej zostały przedstawione najczęściej spotykane rodzaje ryzyka :
Ogólny podziała ryzyka:
 ryzyko właściwe – związane z działaniem prawa wielkich liczb i odnoszące się do zjawisk o charakterze katastroficznym, jak pożary, powodzie, itp.,
 ryzyko subiektywne […]

Czynniki kształtujące ryzyko gospodarcze.

Czynniki kształtujące ryzyko gospodarcze.
„Ryzyko działalności gospodarczej jest dla praktyków rynku kapitałowego jednym z poważniejszych obszarów analizy i oceny kondycji gospodarki. Ryzyko inwestycji jest to niepewność osiągnięcia zakładanego rezultatu inwestycji. Za ryzykowne przyjmuje się zarówno osiągnięcie lepszych, jak i gorszych rezultatów konsekwencją braku wiedzy o przyszłym rozwoju sytuacji oraz braku pełnej informacji o sytuacji obecnej, która […]

Transfer ryzyka jako przesunięcie odpowiedzialności z firmy ponoszącej straty na inny podmiot jest realizowany w dwóch formach.

Transfer ryzyka jako przesunięcie odpowiedzialności z firmy ponoszącej straty na inny podmiot jest realizowany w dwóch formach.
Transfer ryzyka uznawany jest za najprostszą metodę podejmowania ryzyk. Najprostszą, bo zwykle wystarczy zapłacić, by móc ryzyko wytransferować. Jednocześnie praktyka transferów nie potwierdza tego popularnego przekonania. Tak ubezpieczenie, jak i inne metody tranferu niosą ze sobą zwykle albo nowe […]

Ryzyko

Ryzyko jest nieodłącznym elementem prowadzenia każdej działalności, spowodowane to jest tym, że zjawiska, które wpływają na dany podmiot są niezależne od jego woli. Istnieje więc możliwość niepowodzenie na skutek pojawienia się czynników, których dany podmiot nie przewidział i nie mógł im zapobiec. W zasadzie nie istnieje jednoznaczna i pełna definicja ryzyka, jest to termin wieloznaczny […]

Według Edgara Hoover’a wyróżnić można 3 rodzaje korzyści aglomeracji:

Według Edgara Hoover’a wyróżnić można 3 rodzaje korzyści aglomeracji:
• korzyści masowej produkcji – uzyskiwane drogą powiększania produkcji w jednym ośrodku (korzyści skali),
• korzyści lokalizacji – wynikające ze skupienia w jednym ośrodku pokrewnych zakła-dów przemysłowych,
• korzyści urbanizacji – wynikające ze skupienia w jednym ośrodku zakładów różnych gałęzi i branż,

Z punktu widzenia polityki przemysłowej wyróżnia się następujący podział gałęzi i branż przemysłu:

Z punktu widzenia polityki przemysłowej wyróżnia się następujący podział gałęzi i branż przemysłu:
• gałęzie wzrostowe – najnowocześniejsze, o najwyższym poziomie wzrostu, najwyż-szym stopniu dynamiki np. przemysł elektroniczny,
• gałęzie wiodące – dziedziny nowoczesne o nieco niższym tempie wzrostu a silnie wpływające na rozwój gospodarki np. przemysł motoryzacyjny,
• gałęzie bazowe – tworzące szeroką infrastrukturę dla przemysłu oraz przetwarzające surowce np. […]

LOKALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LOKALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Istotnym elementem w polityce gospodarczej jest określenie przestrzennej lokacji zakładów produkcyjnych. Wiąże się to z istniejącymi dysproporcjami w rozmieszczeniu przemysłu. Dysproporcje te wynikają z różnych uwarunkowań ekonomicznych i geograficznych. Wpływ środowiska geograficznego na lokalizację zakładów produkcyjnych znajduje wyraz w okre-ślonej klasyfikacji dziedzin produkcji. Wyróżniamy tutaj:
a) dziedziny produkcji o lokalizacji wymuszonej, gdzie lokalizacja zakładu wyznaczona […]

ODSTAWY ROZWOJU REGIONALNEGO

ODSTAWY ROZWOJU REGIONALNEGO
Rozwój w metodologii nauk wiąże się z pojęciem „zmiany” i „struktury”. Procesy rozwoju różne są w warunkach przyrodniczych i społecznych. Rozwój zawsze charakteryzuje się ści-śle określonymi kierunkami zmian. Zmiany te mogą być rozpatrywane w aspekcie ilościo-wym i jakościowym. Zmiany ilościowe dotyczą wzrostu lub zmniejszenia się pewnych cech systemów lub obiektów. Natomiast zmiany […]

Wyróżnia się następujące czynniki rozwoju regionalnego:

Wyróżnia się następujące czynniki rozwoju regionalnego:
• ekonomiczne – które dzielą się na tradycyjne (kapitał, ziemia, praca) i nowoczesne (postęp naukowo-techniczny, zmiany w organizacji zarządzania),
• przestrzenne – dotyczą rozmieszczenia różnych elementów sił wytwórczych (zasobów surowcowych i kapitałowych)
• ekonomiczne – dotyczą stanu najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego w poszczególnych regionach,
• lokalne – związane są ze stopniem autonomii i mobilności samorządów terytorialnych,
• społeczne – […]

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z pewnymi obowiązkami wynikającymi z ustawy

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z pewnymi obowiązkami wynikającymi z ustawy:
1. obowiązkowi z poszanowaniem dobra konsumenta i zasad konkurencji podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z uprawnieniami zawodowymi np. gabinet lekarski , stwierdzonymi dokumentami
2. przedsiębiorca ma prawo oznaczenia siedziby
3. obowiązek korzystania z rachunku bankowego tzn. jeżeli przedsiębiorca przyjmuje jakieś pieniądze [ powyżej 3000 EURO ] […]