Pojęcie podatku oraz jego funkcje

Pojęcie podatku oraz jego funkcje

Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.
W podatku można wyodrębnić trwałe, stałe cechy oraz zmienne. Do trwałych cech należy zaliczyć przymusowość, bezzwrotność, nieodpłatność oraz ogólność, natomiast do zmiennych: podmiotowość oraz elementy określające warunki, wysokość i terminy płatności.
W polskiej literaturze finansowej wymienia się na ogół trzy funkcje podatku: fiskalną (zwaną niekiedy dochodową), regulacyjną oraz symulacyjną. Funkcje podatku są utożsamiane z rolą podatku i określają miejsce, jakie zajmuje on w gospodarce.
Funkcja fiskalna ma podstawowe znaczenie. Jej zadaniem jest dostarczenie państwu dochodów. Podatki są bowiem zasadniczym źródłem dochodów budżetowych. Podatki są podstawą funkcjonowania państwa. Udział podatków i opłat w budżecie państwa przekracza 80%.
Funkcja regulacyjna polega na kształtowaniu dochodów i majątku będących w dyspozycji podatków. Tak więc za pośrednictwem podatków, poprzez przesuwanie środków finansowych w odpowiednich proporcjach między podmiotami gospodarczymi a budżetem, następuje korekta dochodów.
Funkcja stymulacyjna oznacza wykorzystanie instrumentów podatkowych w celu wywarcia wpływu na warunki działania jednostek oraz na kierunki i tempo ich rozwoju. Funkcja stymulacyjna urzeczywistnia się poprzez zróżnicowanie obciążeń podatkowych, dzięki czemu podatek może wpłynąć zachęcająco lub zniechęcająco na decyzje w sprawie podejmowania lub likwidowania działalności oraz ustalenia zakresu jej prowadzenia. Praktycznym wyrazem realizacji tej funkcji w sensie pozytywnym jest system zwolnień i ulg podatkowych.

Comments are closed.